Danh sách thành viên Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020 - 2025

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC DANH/ CHỨC VỤ/ ĐƠN VỊ

1

Ông Nguyễn Hồng Sơn GV.TS, Chủ tịch Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020 - 2025 Trường ĐHL
2 Ông Đoàn Đức Lương PGS.TS, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường ĐHL
3 Ông Nguyễn Duy Phương PGS.TS, Phó Hiệu trưởng Trường ĐHL
4 Ông Nguyễn Công Minh Sinh viên, Ủy viên BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh,Trường ĐHL
5 Ông Nguyễn Công Hào GVC.TS, Trưởng Ban ĐT&CTSV Đại học Huế
6 Ông Nguyễn Văn Bường TS, Chánh án Toà án nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế
7 Ông Lê Văn Cao ThS, Giám đốc Công ty Luật TNHH MTV FDVN
8 Ông Nguyễn Thanh Hải ThS, Viện trưởng Viện KSND tỉnh Thừa Thiên Huế
9 Ông Nguyễn Trọng Thanh ThS, Trưởng Phòng TCCB, Tổng Công ty CICOGI
10 Bà Hồ Thị Vân Anh GV.TS, Phó Trưởng Khoa Luật Dân sự, Trường ĐHL
11 Ông Nguyễn Sơn Hà GV.TS, Trưởng Phòng KT-ĐBCLGD, Trường ĐHL
12 Bà Nguyễn Thị Hà GVC.ThS, Giảng viên Khoa Luật Quốc tế, Trường ĐHL
13 Ông Cao Đình Lành GVC.TS, Trưởng Phòng KHCN-MT-HTQT, Trường ĐHL
14 Bà Đào Mộng Điệp GVC.TS, Chủ tịch CĐCS Trường ĐHL
15 Ông Nguyễn Tài Năng KTV.ThS, Trưởng Phòng KHTC, Trường ĐHL