Công khai chất lượng giáo dục năm học 2022-2023 theo TT36
Trường Đại học Luật, Đại học Huế báo cáo các nội dung thực hiện Quy chế công khai năm học 2022-2023 theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo như sau:
Công khai chất lượng giáo dục năm năm học 2021-2022 theo TT36
  Trường Đại học Luật, Đại học Huế báo cáo các nội dung thực hiện Quy chế công khai năm học 2021-2022 theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo như sau:
Công khai chất lượng giáo dục năm năm học 2020-2021 theo TT36
   Trường Đại học Luật, Đại học Huế báo cáo các nội dung thực hiện Quy chế công khai năm học 2020-2021 theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo như sau:
Công khai chất lượng giáo dục năm học 2019-2020 theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT
  Trường Đại học Luật, Đại học Huế báo cáo các nội dung thực hiện Quy chế công khai năm học 2019-2020 theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo như sau:
Công khai chất lượng giáo dục năm học 2018-2019 theo TT 36/2017/TT-BGDĐT
Trường Đại học Luật, Đại học Huế báo cáo các nội dung thực hiện Quy chế công khai năm học 2018-2019 theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo như sau:
Công khai chất lượng giáo dục năm học 2017-2018 theo TT 36/2017/TT-BGDĐT
Trường Đại học Luật, Đại học Huế báo cáo các nội dung thực hiện Quy chế công khai năm học 2017-2018 theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo như sau: