Giới thiệu

Thông tin đơn vị

Phòng Khảo thí và Bảo đảm chất lượng giáo dục (KT&BĐCLGD) trực thuộc trường Đại học Luật,  Đại học Huế được thành lập theo Quyết định số 10/QĐ-ĐHL ngày 03 tháng 04 năm 2015 của Hiệu trưởng trường Đại học Luật. Phòng KT&BĐCLGD thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Luật Giáo dục, Luật Giáo dục đại học và Nghị định 99/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư 08/2014/TT - BGDDT  ngày 20 tháng 03 năm 2014 của Bộ Giáo duc và Đào tạo, Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Luật thuộc Đại học Huế.

Địa chỉ: Tầng 3, Nhà A1 - Trường Đại học Luật, Đại học Huế

Đường Võ Văn Kiệt, Phường An Tây, TP Huế

ĐT: +84 234 3946.996

E-mail: phongktbdclgd@hul.edu.vn

Giới thiệu chung về Phòng khảo thí & BĐCLGD

Chức năng

Phòng KT&BĐCLGD là phòng chức năng trực thuộc Trường Đại học Luật, Đại học Huế, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Hiệu trưởng, chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về tổ chức thực hiện công tác theo phân công. Tham mưu giúp Hiệu trưởng xây dựng chiến lược, kế hoạch và chiến lược phát triển về công tác khảo thí và bảo đảm chất lượng giáo dục; triển khai, quản lý các hoạt động về khảo thí, bảo đảm chất lượng và kiểm định chất lượng giáo dục.

Nhiệm vụ:

Về Bảo đảm chất lượng giáo dục

- Tham mưu cho Hiệu trưởng về chiến lược, mục tiêu và chính sách về hoạt động bảo đảm chất lượng, kiểm định chất lượng, và xếp hạng đại học;

- Chủ trì và phối hợp với các đơn vị triển khai công tác xây dựng các đề án, quy định, văn bản quản lý liên quan đến hoạt động đảm bảo chất lượng, tự đánh giá, kiểm định chất lượng, hệ thống thông tin đảm bảo chất lượng;

- Hướng dẫn các đơn vị triển khai thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo chất lượng, kiểm định chất lượng theo quy định và theo kế hoạch của Trường như:

+ Làm đầu mối tổ chức triển khai lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan về chương trình đào tạo và hoạt động đào tạo của Nhà trường; 

+ Làm đầu tổ chức triển khai và hướng dẫn các đơn vị trong công tác tự đánh giá và đánh giá ngoài Trường, đánh giá CTĐT;

+ Chủ trì và phối hợp với đơn vị trong trường trong việc cập nhật các thông tin, minh chứng của các đơn vị theo tiêu chuẩn bảo đảm chất lượng; tổ chức và duy trì cơ sở dữ liệu của Nhà trường về bảo đảm chất lượng;

+ Thực hiện công tác tổng hợp, báo cáo về hoạt động đảm bảo và đánh giá chất lượng theo quy định; là đầu mối thu thập và lưu trữ các dữ liệu, số liệu của Nhà trường để phục vụ cho công tác kiểm định và báo cáo thống kê; thực hiện nhiệm vụ ba công khai chất lượng giáo dục hàng năm theo quy định;

+ Tham mưu cho Ban giám hiệu, lập kế hoạch khắc phục những hạn chế, yếu kém về chất lượng đào tạo của Nhà trường sau khi được kiểm định; hướng dẫn, giám sát và kiểm tra việc thực hiện các điều kiện bảo đảm chất lượng ở các đơn vị trong toàn trường;

+ Tham mưu cho Ban giám hiệu, đồng thời là đầu mối trong quan hệ hợp tác với cơ sở đào tạo đại học khác trong công tác kiểm định và bảo đảm chất lượng giáo dục;

Về công tác Khảo thí

- Xây dựng và trình Ban giám hiệu ban hành các văn bản quy định về công tác khảo thí; hướng dẫn, giám sát, đôn đốc các đơn vị, cá nhân trong toàn Trường triển khai các hoạt động về khảo thí theo các quy định của Đại học Huế và của  Bộ Giáo dục & Đào tạo;

- Phối hợp với các đơn vị xây dựng ngân hàng đề thi chung cho toàn trường và quản lý hệ thống ngân hàng đề thi cho toàn trường;

- Làm đầu mối tổ chức các kỳ thi cho người học; tổ chức bốc thăm đề thi, in, sao đề thi; nhận bài thi, làm phách, tổ chức chấm bài thi, ráp phách, nhập điểm, tổng hợp, thống kê, công bố kết quả thi;

- Tổ chức phúc khảo  và giải quyết các vướng mắc liên quan đến kết quả điểm của người học theo quy định;

- Thực hiện công tác quản lý, lưu trữ và bảo mật đề thi, bài thi, điểm thi theo quy định của Đại học Huế và của Bộ Giáo dục & Đào tạo;

- Tổng hợp điểm và quản lý kết quả tổng hợp về điểm của người học;

- Chủ trì tổ chức các lớp tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ về công tác khảo thí;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác trong lĩnh vực khảo thí theo sự phân công của Ban giám hiệu.

 

Cơ cấu tổ chức