Giới thiệu

Thông tin đơn vị
 • Nhà Nón, Trường Đại học Luật, Đại học Huế. Đường Võ Văn Kiệt, phường An Tây, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.
 • Emai: trungtamthl@hul.edu.vn
 • Fanpage: https://www.facebook.com/trungtamthlvkn
Giới thiệu chung về Trung tâm thực hành luật & khởi nghiệp

Trung tâm Thực hành Luật và Khởi nghiệp thuộc Trường Đại học Luật, Đại học Huế là đơn vị chuyên môn trực thuộc Trường Đại học Luật, được thành lập theo Quyết định số 11/QĐ-ĐHL ngày 03 tháng 04 năm 2015. TT Thực hành Luật và Khởi nghiệp chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ của Trường Đại học Luật, theo quy định của pháp luật. Nguyên tắc hoạt động theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Luật, của Đại học Huế và điều lệ trường đại học.

Trung tâm THL&KN là đơn vị duy nhất thực hiện song song hai chức năng về chuyên môn và quản lý hành chính trong HUL. Kể từ khi ra đời, Trung tâm đảm nhận sứ mạng của một đơn vị vừa giảng dạy, nghiên cứu khoa học chuyên về thực hành luật vừa quản lý hành chính về công tác thực hành luật, khởi nghiệp – đổi mới sáng tạo và phục vụ cộng đồng. Trung tâm đóng vai trò quan trọng trong việc từng bước nâng cao năng lực, trong đó chú trọng về đào tạo kỹ năng cho sinh viên

Công tác đào tạo
 1. Chức năng
 1. Thực hiện chức năng giảng dạy, nghiên cứu khoa học và quản lý sinh viên;
 • Trung tâm tham gia công tác đào tạo cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ chuyên ngành Luật Kinh tế theo chương trình, kế hoạch của Trường. Giảng viên của Trung tâm thực hiện nhiệm vụ quản lý sinh viên, hướng dẫn sinh viên học tập, nghiên cứu khoa học, thực tập cuối khoá, viết chuyên đề thực tập và khoá luận tốt nghiệp; Hướng dẫn học viên cao học thực hiện đề tài luận văn cao học chuyên ngành Luật Kinh tế.
 • Giảng viên Trung tâm giảng dạy các học phần: Hướng nghiệp nghề luật và phương pháp học luật; Kỹ năng thực hành nghề Luật; Kỹ năng Tư duy phản biện trong lĩnh vực pháp luật; Kỹ năng lập luận và tranh luận trong lĩnh vực pháp luật; Thực tập nghề luật 1; Thực tập nghề luật 2; Thực tập nghề luật cuối khoá, Kỹ năng Khởi nghiệp trong lĩnh vực pháp luật, Lịch sử các học thuyết chính trị - pháp luật và một số học phần khác.
 • Nghiên cứu khoa học:  Định hướng nghiên cứu chuyên sâu lĩnh vực Thực hành luật, Kỹ năng nghề luật, Khởi nghiệp trong lĩnh vực pháp lý.

Hiện nay, Trung tâm đã xuất bản được 03 giáo trình (Giáo trình Thực hành nghề nghiệp, Giáo trình Kỹ năng lập luận và tranh luận, Giáo trình Kỹ năng Tư duy phản biện). Trong năm 2022, Trung tâm sẽ biên soạn và xuất bản 02 giáo trình (Giáo trình Kỹ năng thực hành nghề luật, Giáo trình Hướng nghiệp nghề luật và phương pháp học luật). Giảng viên của Trung tâm đã chủ trì, tham gia nhiều đề nghiên cứu khoa học các cấp: Cấp Nhà nước, Cấp Bộ GD&ĐT, cấp tỉnh, cấp Đại học Huế và cấp Trường. Hướng dẫn và quản lý sinh viên thực hiện hơn 20 đề tài nghiên cứu khoa học dành cho người học theo định hướng ứng dụng.

 1. Tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng về công tác Thực hành luật (Hoạt động thực tập, thực tế, đào tạo kỹ năng, tổ chức phiên toà giả định, phiên toà lưu động,..); Công tác Khởi nghiệp – Đổi mới sáng tạo (Tổ chức các cuộc thi, chương trình, đề án Khởi nghiệp – đổi mới sáng tạo; thành lập các đội thi tham dự các cuộc thi về khởi nghiệp – đổi mới sáng tạo ở các cấp); Công tác phục vụ cộng đồng (Xây dựng quy chế, chiến lược, kế hoạch phục vụ cộng đồng, tổ chức các hoạt động giảng dạy pháp luật cộng đồng, các hoạt động thiện nguyện)
 1. Nhiệm vụ
 1. Quản lý chuyên môn và đảm bảo chất lượng trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học và hoạt động của sinh viên;
 2. Tổ chức các hoạt động thực hành Luật (giảng dạy pháp luật cộng đồng, quản lý các dự án tài trợ của nước ngoài, tổ chức các hoạt động thực tập, thực tế cho sinh viên, tổ chức phiên tòa giả định, phiên tòa lưu động, Tổ chức các chương trình đào tạo Kỹ năng thực hành luật cho sinh viên...);
 3. Xây dựng, thiết lập quan hệ, hợp tác với các doanh nghiệp;
 4. Tổ chức các chương trình đào tạo, tập huấn kiến thức về khởi nghiệp, tổ chức các cuộc thi về khởi nghiệp. Thiết lập và hình thành mạng lưới khởi nghiệp, tạo môi trường để sinh viên, giảng viên của Nhà trường trải nghiệm các hoạt động về khởi nghiệp;
 5. Xây dựng quy chế, kế hoạch và triển khai thực hiện các hoạt động phục vụ cộng đồng.
 1. Định hướng phát triển của Trung tâm

Đến năm 2025, Trung tâm trở thành Trung tâm nghiên cứu chuyên sâu trong lĩnh vực thực hành luật, kỹ năng và khởi nghiệp – đổi mới sáng tạo; thực hiện chức năng tổ chức nâng cao năng lực thực hành nghề nghiệp cho sinh viên Trường.

Cơ cấu tổ chức

 1. Cơ cấu tổ chức

Trung tâm có 01 tổ chuyên môn (Tổ Thực hành luật) và 01 tổ công tác (tổ Quan hệ doanh nghiệp và khởi nghiệp) với 08 Cán bộ Giảng viên, chuyên viên:

 1. TS.GVC. Lê Thị Thảo – Giám đốc Trung tâm
 • Nhiệm vụ: Quản lý chung các hoạt động của đơn vị
 • Số điện thoại: 0905.026.623
 • Email: thaolt@hul.edu.vn

2. PGS.TS.GVCC. NGƯT. Đoàn Đức Lương – Giảng viên

 • Nhiệm vụ: tham gia giảng dạy và cố vấn chiến lược phát triển
 • Số điện thoại: 0913.426.485
 • Email: Luongdd@hul.edu.vn

3. ThS.NCS. Trần Cao Thành – Tổ trưởng Tổ Thực hành Luật

 • Nhiệm vụ: Phụ trách các hoạt động về Thực hành luật
 • Số điện thoại: 0915.456.222
 • Email: thanhtc@hul.edu.vn

4. ThS.NCS. Phan Đình Minh – Tổ trưởng Tổ QHDN và Khởi nghiệp

 • Nhiệm vụ: Phụ trách các hoạt động về Khởi nghiệp, Phục vụ cộng đồng
 • Số điện thoại: 0901.121.001
 • Email: minhpd@hul.edu.vn

5. TS. Lê Thị Phúc – Giảng viên

 • Nhiệm vụ: Giảng dạy, nghiên cứu khoa học
 • Số điện thoại: 0913.410.642
 • Email: phuclt@hul.edu.vn

6. ThS.NCS. Phạm Bá Tân – Giảng viên

 • Nhiệm vụ: Giảng dạy, nghiên cứu khoa học
 • Số điện thoại: 0763.620.282
 • Email: tanpb@hul.edu.vn

7. ThS. Hồ Thị Phương Châu – Chuyên viên

 • Nhiệm vụ: Phụ trách các công tác hành chính của Trung tâm
 • Số điện thoại: 0943.797.309
 • Email: chauhtp@hul.edu.vn 

8. CN. Trương Mỹ Linh - Giảng viên

 • Nhiệm vụ: Giảng dạy, nghiên cứu khoa học
 • Số điện thoại: 0783.152.000
 • Email: linhtm@hul.edu.vn

Tin tức

TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH " HƯỚNG DẪN THỰC TẬP VÀ VIẾT CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP CUỐI KHOÁ CHO SINH VIÊN KHOÁ K43" (NHÓM 11&12).

Chiều nay, vào lúc 18h00, ngày 11 tháng 01 năm 2023 đã diễn ra chương trình "Hướng dẫn thực tập và viết chuyên đề thực tập cuối khoa cho sinh viên khoá 43" (Nhóm 11&12). Chương trình được tổ chức bằng hình thức trực tuyến, nhằm trang bị cho sinh viên khoá 43 những kỹ năng cần thiết nhất cho chặng đường thực tập sắp tới.

HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI SINH VIÊN TRUNG TÂM THỰC HÀNH LUẬT VÀ KHỞI NGHIỆP NĂM HỌC 2022 - 2023

Vào lúc 17h00 ngày 24/04/2023, tại hội trường B trường Đại học Luật, Đại học Huế đã diễn ra "Hội nghị đối thoại sinh viên Trung tâm Thực hành Luật & Khởi nghiệp năm học 2022 - 2023".

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT, ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG KẾT NỐI, PHỤC VỤ CỘNG ĐỒNG NĂM HỌC 2022-2023

Vừa qua, vào lúc 15h00p ngày 14/05/2023, tại văn phòng Trung tâm THL&KN đã diễn ra Hội nghị tổng kết, đánh giá hoạt động kết nối, phục vụ cộng đồng năm học 2022-2023 với sự tham gia của các cán bộ giảng viên thuộc Trung tâm.

Sự kiện & Hoạt động