PGS.TS. ĐOÀN ĐỨC LƯƠNG

Bí thư Đảng ủy – Hiệu trưởng

- Phụ trách chung về tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Luật.

- Trực tiếp đảm nhiệm và điều hành công tác: Đào tạo đại học, Kế hoạch - Tài chính, Hợp tác quốc tế và bồi dưỡng đội ngũ.

Điện thoại: 0913.426485

 Email: luongdd@hul.edu.vn 

PGS.TS. NGUYỄN DUY PHƯƠNG

Phó Bí thư Đảng ủy - Phó Hiệu trưởng

 - Trực tiếp giúp Hiệu trưởng phụ trách các mảng công tác:

+ Đào tạo sau đại học và bồi dưỡng kiến thức.

+ NCKH và khoa học công nghệ.

Điện thoại: 0914.006.857

 Email: phuongnd@hul.edu.vn