Giới thiệu

Thông tin đơn vị

Phòng Tổ chức - Hành chính được thành lập theo Quyết định số 06/QĐ-ĐHL ngày 03 tháng 4 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Luật, Đại học Huế về việc thành lập Phòng Tổ chức - Hành chính trực thuộc Trường Đại học Luật, Đại học Huế.

Về đội ngũ: 15 cán bộ, 03 tổ công tác.

- Tổ Tổ chức nhân sự.

- Tổ Hành chính và Thi đua.

- Tổ Cơ sở vật chất.

 

* Văn phòng: Khu Quy hoạch Đại học Huế, đường Võ Văn Kiệt, phường An Tây, TP. Huế;

* Điện thoại: (0234).3821135; Fax: (0234)3935.299;

Giới thiệu chung về Phòng Tổ chức - Hành chính

1. Chức năng

- Tham mưu giúp Ban Giám hiệu Nhà trường thực hiện công tác tổ chức, công tác cán bộ, lao động tiền lương, thi đua, khen thưởng; công tác tổng hợp, thống nhất, công tác hành chính, văn thư, lưu trữ, pháp chế, cấp phát thư báo; vệ sinh môi trường, các hoạt động lễ tân, phục vụ, khánh tiết, các phương tiện vận tải.

- Tham mưu giúp Hiệu trưởng trong công tác quản trị cơ sở vật chất, y tế học đường, bảo vệ an ninh trật tự bao gồm: đất đai, nhà cửa, hội trường, giảng đường, phòng thực hành, hệ thống điện, nước, cây xanh… Quản trị, quản lý trang thiết bị, vật tư và các điều kiện phục vụ giảng dạy, học tập và NCKH.

-  Làm đầu mối tham mưu đảm bảo thông tin liên lạc giữa Lãnh đạo Nhà trường với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài trường.

2. Nhiệm vụ

a) Công tác tổ chức nhân sự

- Nghiên cứu, đề xuất về công tác cán bộ; xây dựng kế hoạch, quy hoạch bổ nhiệm cán bộ quản lý, Tổ chức bộ máy các đơn vị thuộc trường, thực hiện công tác tuyển dụng nhân sự, cán bộ, giảng viên; phân công công tác, hợp đồng lao động, thuyên chuyển, cho thôi việc, chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng giảng dạy theo quy định của pháp luật và nghị quyết của Hội đồng trường. Xây dựng các văn bản quản lý điều hành thuộc lĩnh vực tham mưu; quy định dân chủ, quản lý tài sản, văn thư lưu trữ, thi đua khen thưởng, nâng lương, lao động hợp đồng, v.v…

- Thực hiện quy trình đánh giá chất lượng công tác đối với cán bộ, giảng viên, viên chức và người lao động (VCLĐ). Thực hiện các văn bản về lương, phụ cấp và đảm bảo chế độ, chính sách của Nhà nước đối với VCLĐ trong Trường.

- Quản lý, tổ chức thực hiện các chế độ cho VCLĐ về tiền lương, thưởng, BHXH, BHYT, BHTN, ốm đau, thai sản …) theo qui định của Nhà nước và quy chế chi tiêu nội bộ của Trường.

- Tham mưu và thực hiện công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật đối với VCLĐ. Thực hiện các thủ tục thành lập, giải thể các đơn vị, bộ phận thuộc trường theo quy chế và phân cấp của Đại học Huế.

- Quản lý hồ sơ cán bộ, viên chức, người lao động.

- Tham mưu trong công tác xây dựng chiến lược phát triển Trường.

- Có trách nhiệm đảm bảo về tính chính xác, bảo mật và an toàn dữ liệu thông tin và rà soát hệ thống thông tin bảo đảm chất lượng về đội ngũ, CSVC.

b) Công tác Hành chính - Tổng hợp

          - Lập chương trình kế hoạch tuần, tháng; làm các loại báo cáo liên quan đến công tác tổ chức cán bộ, hành chính tổng hợp, lao động tiền lương, an ninh trận tự, cơ sở vật chất, trang thiết bị giảng dạy … theo yêu cầu của Đại học Huế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, các cơ quan hữu quan khác.

          - Chuẩn bị địa điểm, nội dung cho các cuộc họp, Hội nghị cán bộ, giảng viên, người lao động hàng năm, các hội nghị tổng kết chuyên đề, tổng kết năm học; thư ký các cuộc họp của Trường liên quan nhiệm vụ của Phòng, các cuộc họp của Ban Giám hiệu, các buổi làm việc của lãnh đạo Nhà trường.

          - Theo dõi, làm tốt công tác thông tin giữa Nhà trường và các đơn vị trong trường, giữa Nhà trường với cấp trên và các cơ quan ngoài trường.

          - Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong phòng theo từng mảng công việc: cùng Thanh tra kiểm soát việc chấm công bằng vân tay.

c) Công tác thi đua, khen thưởng

- Tham mưu cho Nhà trường trong việc tổ chức thực hiện Luật Thi đua -  Khen thưởng và các văn bản hướng dẫn.

- Thường trực Hội đồng thi đua Trường; tham mưu cho Hiệu trưởng và Hội đồng thi đua Trường về tiêu chuẩn, tiêu chí, kế hoạch, chương trình các phong trào thi đua.

- Thu nhận và xử lý hồ sơ xét duyệt các danh hiệu thi đua, khen thưởng, các ý kiến phản ánh, các đề xuất trong công tác thi đua để phục vụ cho các cuộc họp của Hội đồng thi đua Trường.

- Thư ký các cuộc họp của Hội đồng thi đua Trường.

- Hoàn chỉnh hồ sơ, văn bản để Hiệu trưởng quyết định khen thưởng hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền công nhận các danh hiệu thi đua và các hình thức khen thưởng bậc cao cho các tập thể, cá nhân.

- Đầu mối của Trường tham gia các hoạt động của Khối thi đua Giáo dục đào tạo 1 của Tỉnh.

d) Công tác Pháp chế, văn thư, lưu trữ

- Tham mưu ban hành các văn bản của Trường theo chức năng, nhiệm vụ của Phòng gồm: Quy chế, quy định, kế hoạch, công văn, chương trình công tác, thông báo, giấy triệu tập, hướng dẫn tổ chức các hoạt động.

- Cấp giấy giới thiệu, giấy đi đường cho cán bộ theo uỷ quyền của Hiệu trưởng.

- Y sao các văn bản của Nhà trường ban hành (trừ văn bằng, chứng chỉ, bảng  điểm); sao lục các văn bản để phục vụ các hoạt động của Nhà trường.

- Xác nhận chữ ký của cán bộ, viên chức trong các văn bản được phép.

- Theo dõi, quản lý, vào sổ công văn đến để trình Hiệu trưởng, chuyển công văn đến các đơn vị, các cá nhân; theo dõi và báo cáo Ban Giám hiệu tiến độ xử lý văn bản và công việc của các đơn vị.

- Kiểm tra thể thức, tính hợp pháp của công văn đi; trình duyệt, ký, nhân bản đúng số lượng, vào sổ theo dõi và gửi các công văn đi.

- Thực hiện công tác lưu trữ chính xác, khoa học, đầy đủ công văn đi, đến; định kỳ đóng thành tập, đưa vào kho lưu trữ, cất giữ và phục vụ kịp thời, chính xác cho việc khai thác tài liệu.

- Quản lý, bảo quản, sử dụng con dấu của Trường và các công văn, giấy tờ theo đúng quy định, đảm bảo nguyên tắc chế độ bảo mật của Nhà nước.

đ) Công tác lễ tân, phục vụ và y tế

- Là đầu mối tổ chức các hoạt động kỷ niệm, sự kiện của Nhà trường; phụ trách lễ nghi, khánh tiết, trang trí cho các hoạt động của Nhà trường.

- Chuẩn bị và thực hiện công tác tiếp khách đến thăm và làm việc với  Trường; xây dựng chế độ tiếp khách và tiếp khách phù hợp với từng đối tượng.

- Nhân bản tài liệu, tổ chức phục vụ các cuộc họp, hội nghị, các hoạt động,  sự kiện của Nhà trường liên quan nhiệm vụ của Phòng.

- Theo dõi, quản lý và thực hiện chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho viên chức, lao động và người học.

- Thực hiện đảm bảo, kịp thời về công tác BHYT cho cán bộ, BHYT và BHTT cho sinh viên.

- Thực hiện đảm bảo an toàn về phòng chống dịch bệnh Covid-19 và phòng, chống dịch bệnh khác trong phạm vi nhà trường.

e) Công tác CSVC, bảo vệ, an ninh trật tự

- Quản lý và xây dựng quy hoạch, kế hoạch sử dụng toàn bộ diện tích đất đai thuộc phạm vi nhà trường. Lập kế hoạch, dự toán xây dựng hệ thống nhà theo quy hoạch ngắn hạn, trung hạn và dài hạn của nhà trường bao gồm: Nhà làm việc chính, nhà hiệu bộ, hội trường, giảng đường, khu thực hành, hệ thống sân tập, sân chơi, nhà để xe cán bộ và sinh viên.

 - Lập kế hoạch bảo trì, đánh giá nâng cấp cơ sở vật chất và cơ sở hạ tầng bao gồm các phương tiện dạy và học, phòng thực hành, công cụ và thiết bị.

- Quản trị các thiết bị, quản lý, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống mạng nội bộ, hệ thống dự phòng, bảo mật, quyền truy cập, các phương tiện có liên quan đến hệ thống máy tính của Trường.

- Tổ chức, xây dựng và quản lý cơ sở vật chất hạ tầng của nhà trường bao  gồm: xây mới, bảo dưỡng, sửa chữa, cải tạo.

- Phối hợp với các đơn vị, đoàn thể xây dựng kế hoạch, dự toán các loại trang thiết bị phục vụ giảng dạy, làm việc, học tập và nghiên cứu khoa học.

- Lập kế hoạch, dự toán kinh phí và tổ chức quản lý hệ thống điện, nước, cây xanh, chất thải sinh hoạt.

- Quản lý tài sản trong toàn trường và của Phòng được Nhà trường trang bị, tài sản các phòng làm việc của Ban Giám hiệu, các phòng họp, phòng khánh tiết, Hội trường và các trang thiết bị giảng dạy trong toàn trường.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện quản lý, trồng và chăm sóc cây, hoa, dọn cỏ… trong toàn trường đảm bảo môi trường xanh, sạch, đẹp.

          - Quản lý bộ phận hợp đồng thực hiện dọn vệ sinh các phòng học, khu vực nhà hiệu bộ.

- Xây dựng Quy định về bảo vệ, quản lý tài sản công cụ, dụng cụ. Quản lý, điều hành Bảo vệ thực hiện trực 24/24 đảm bảo an toàn tài sản, cơ sở vật chất, trang thiết bị giảng dạy, an toàn về phòng chống cháy nổ.

- Quản lý, mở, khóa cửa phòng học, giảng đường, phòng Hội thảo, phòng họp, phòng thực hành .

          f) Quản lý xe ô tô, sân bóng đá

- Quản lý, điều hành lái xe phục vụ cho các hoạt động của Ban Giám hiệu,  các hoạt động đào tạo của Nhà trường.

- Bảo quản, bảo trì, bảo dưỡng xe; thanh toán xăng dầu, mua bảo hiểm xe định kỳ theo quy định, quy trình kỹ thuật, các quy định của Nhà nước và của Nhà trường; thực hành tiếp kiệm chống lãng phí trong vận hành xe.

- Phối hợp thực hiện Quản lý sân bóng đá và các hoạt động liên quan đến sử dụng sân bóng của nhà Trường theo quy định.

          g) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao. 

Cơ cấu tổ chức

1. ThS.CVC. Nguyễn Văn Kiệm, UV BTV Đảng ủy, Bí thư chi bộ - Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính.

- Phụ trách chung, trực tiếp thực hiện công tác Tổ chức –Nhân sự, công tác thi đua và bảo vệ chính trị nội bộ.

- Công tác kiêm nhiệm: Chủ tịch Hội Cựu chiến binh - Phó Chỉ huy trưởng tự vệ.

2. ThS. Ngô Phước Long, Phó Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, Phó Bí thư chi bộ - Tổ trưởng Tổ chức- Nhân sự.

- Phụ trách mảng Tổ chức – Nhân sự, Báo cáo thống kê.

- Công tác kiêm nhiệm: Văn phòng Đảng ủy và công tác tổ chức chi bộ.

3. ThS. Đoàn Đức Hiếu, Tổ trưởng Tổ Hành chính - Thi đua

- Phụ trách Hành chính, thi đua, Bảo vệ, Y tế học đường.

4. CN. Hồ Thị Thanh Tuyền, Tổ trưởng Tổ CSVC

- Phụ trách các hoạt động CSVC, Văn thư lưu trữ và Lễ tân.