Giới thiệu

Thông tin đơn vị

Phòng khoa học công nghệ - Hợp tác quốc tế, (KHCN- HTQT  ) trực thuộc trường Đại học Luật,  Đại học Huế được thành lập theo Quyết định số 19/QĐ-ĐHL ngày 03 tháng 04 năm 2015 của Hiệu trưởng trường Đại học Luật. Phòng Khoa học công nghệ - Hợp tác quốc tế thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Luật Giáo dục, Luật Giáo dục đại học và Điều 17 Điều lệ trường đại học, Thông tư 08/2014/TT - BGDDT  ngày 20 tháng 03 năm 2014 của Bộ Giáo duc và Đào tạo, Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Luật thuộc Đại học Huế.

Địa chỉ: Tầng 1 - Nhà A1 - Trường Đại học Luật, Đại học Huế

Đường Võ Văn Kiệt, Phường An Tây, TP Huế

ĐT:  0234.3935665

E-mail: huelawkhcn@gmail.com

Giới thiệu chung về Phòng KHCN - HTQT

Chức năng, nhiệm vụ

- Chức năng

Phòng Khoa học Công nghệ - Hợp tác Quốc tế là phòng chức năng trực thuộc Trường Đại học Luật, Đại học Huế, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Hiệu trưởng, chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về tổ chức thực hiện công tác theo phân công, cụ thể là:

+ Tham mưu giúp Hiệu trưởng xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển khoa học công nghệ; triển khai, quản lý các hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong Nhà trường.

+ Tham mưu giúp Hiệu trưởng xây dựng chiến lược, kế hoạch hợp tác quốc tế; tổ chức, chỉ đạo, triển khai và giám sát các hoạt động hợp tác quốc tế trong Nhà trường.

Nhiệm vụ: Phòng Khoa học Công nghệ - Hợp tác quốc tế

Về Khoa học - Công nghệ

+ Đề xuất, xây dựng kế hoạch chiến lược phát triển khoa học công nghệ của Nhà Trường cho từng giai đoạn và hàng năm.

+ Quản lý, tổ chức, triển khai, giám sát và kiểm tra các nhiệm vụ, đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ các cấp; đề tài NCKH liên kết với các đối tác trong nước và nước ngoài.

+ Phối hợp với các phòng chức năng có liên quan tổ chức, triển khai, thực hiện các chủ trương, chế độ và chính sách về nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ trong Trường.

+ Làm đầu mối phối hợp với các đơn vị liên quan đăng ký bản quyền, quản lý và khai thác các thông tin về sở hữu trí tuệ trong nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong Nhà trường, tham gia quản lý và giám sát hoạt động các doanh nghiệp khoa học công nghệ.

+ Tổ chức xuất bản Tạp chí Pháp luật và thực tiễn.

+ Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học trong nước.

Về hợp tác quốc tế

+ Làm đầu mối xây dựng chiến lược và kế hoạch hợp tác quốc tế của Nhà trường từng giai đoạn và hằng năm.

+ Làm đầu mối quản lý, triển khai các hoạt động hợp tác quốc tế, các chương trình dự án hợp tác với nước ngoài về đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong toàn Trường.

+ Phối hợp với các đơn vị có liên quan giải quyết thủ tục đoàn ra (thủ tục xuất cảnh, chuẩn bị nội dung, chương trình làm việc và các thông tin cần thiết), đoàn vào; thủ tục cho cán bộ, viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, trao đổi hợp tác ở nước ngoài.

+ Kiểm tra, giám sát hoạt động hợp tác quốc tế của các đơn vị trong Nhà trường, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác hợp tác quốc tế ở các đơn vị.

+ Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học có yếu tố nước ngoài.

+ Theo dõi và thường xuyên báo cáo Hiệu trưởng về tình hình thực hiện các kế hoạch hợp tác đã ký kết;

+ Phối hợp với các đơn vị liên quan giải quyết các vấn đề có liên quan đến người học nước ngoài đang học tại trường.

Cơ cấu tổ chức