HỘI THẢO KHOA HỌC VỚI CHỦ ĐỀ "NGUYÊN TẮC PHÁP QUYỀN TRONG TÌNH TRẠNG KHẨN CẤP Ở VIỆT NAM: NHẬN THỨC VÀ THỰC TRẠNG
Nguyên tắc pháp quyền trong tình trạng khẩn cấp là một chủ đề nghiên cứu quan trọng trong khoa học pháp lý trên thế giới. Tuy nhiên, chủ đề này vẫn là một chủ đề có nhiều ý kiến, cách tiếp cận khác nhau. Ở Việt Nam, các vấn đề nhà nước pháp quyền và tình trạng khẩn cấp là các vấn đề không mới, song đặt pháp quyền trong tình trạng khẩn cấp lại là một vấn đề còn nhiều khoảng trống trong nhận thức và thực tiễn pháp luật ở Việt Nam. Trong bối cảnh đó, Trường Đại học Luật, Đại học Huế và Trường Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội đồng phối hợp tổ chức Hội thảo “Nguyên tắc pháp quyền trong tình trạng khẩn cấp ở Việt Nam: Nhận thức và thực trạng” trong khuôn khổ hợp tác giữa hai đơn vị
Thông báo tổ chức hội thảo khoa học quốc gia năm 2021 "Bảo vệ quyền trẻ em và phụ nữ - Những vấn đề lý luận và thực tiễn"
Thông báo tổ chức hội thảo khoa học quốc gia năm 2021 "Bảo vệ quyền trẻ em và phụ nữ - Những vấn đề lý luận và thực tiễn"