Hội thảo “Hoàn thiện hệ thống pháp luật theo tinh thần văn kiện Đại hội XIII của Đảng”.
Hội thảo “Hoàn thiện hệ thống pháp luật theo tinh thần văn kiện Đại hội XIII của Đảng”.
THƯ MỜI VIẾT BÀI HỘI THẢO KHOA HỌC “HOÀN THIỆN HỆ THỐNG PHÁP LUẬT THEO TINH THẦN VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG”
THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC HỘI THẢO KHOA HỌC “HOÀN THIỆN HỆ THỐNG PHÁP LUẬT THEO TINH THẦN VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG”
Thư mời viết bài hội thảo khoa học "Hoàn thiện pháp luật về đất đai hiện nay"
Kính gửi: Các nhà khoa học, nhà quản lý, chuyên gia nghiên cứu Trường Đại học Luật, Đại học Huế phối hợp với Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Hoàn thiện pháp luật về đất đai ở Việt Nam hiện nay”. Hội thảo sẽ là diễn đàn để các nhà khoa học, nhà quản lý, chuyên gia nghiên cứu trong và ngoài nước trao đổi và chia sẻ những kinh nghiệm có liên quan trong lĩnh vực đất đai.
Kỷ yếu hội thảo "Hòa giải các tranh chấp dân sự và kinh doanh thương mại"
HỘI THẢO KHOA HỌC “HÒA GIẢI CÁC TRANH CHẤP DÂN SỰ VÀ KINH DOANH THƯƠNG MẠI"] Thực hiện kế hoạch Khoa học và Công nghệ năm học 2021-2022, Trường Đại học Luật, Đại học Huế tổ chức Hội thảo khoa học cấp trường với chủ đề "Hòa giải các tranh chấp dân sự và kinh doanh thương mại". Hội thảo sẽ là diễn đàn để các nhà khoa học, các giảng viên, luật sư, chuyên gia pháp lý trao đổi và chia sẻ những kinh nghiệm có liên quan trong lĩnh vực hòa giải các tranh chấp dân sự và kinh doanh thương mại.