Giới thiệu

Thông tin đơn vị

Phòng Kế hoạch - Tài chính trực thuộc trường Đại học Luật, Đại học Huế tiền thân là Tổ Kế hoạch - Tài chính thuộc Phòng Tổ chức - Hành chính, Khoa Luật - Đại học Huế được thành lập từ năm 2009. Năm 2015 sau khi thành lập Trường Đại học Luật, Đại học Huế, Phòng được thành lập theo Quyết định số 09/QĐ-ĐHL ngày 02 tháng 4 năm 2015 của Hiệu trưởng trường Đại học Luật. Phòng Kế hoạch – Tài chính thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Luật Giáo dục, Luật Giáo dục đại học và Điều 17 Điều lệ trường đại học, Thông tư 08/2014/TT - BGDDT  ngày 20 tháng 03 năm 2014 của Bộ Giáo duc và Đào tạo, Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Luật thuộc Đại học Huế.

Địa chỉ liên hệ:

Tầng 1 - Nhà A1 - Trường Đại học Luật, Đại học Huế

Đường Võ Văn Kiệt, Phường An Tây, TP Huế

ĐT:  0234.3946998

E-mail: phongkhtc@hul.edu.vn

 

Giới thiệu chung về Phòng Kế hoach - Tài chính

Chức năng

Tham mưu cho Hiệu trưởng trong công tác xây dựng kế hoạch của Nhà trường, tổ chức quản lý công tác tài chính, kế toán và quản lý về giá trị tài sản của Trường.

Nhiệm vụ

a. Công tác kế hoạch

- Làm đầu mối tổ chức công tác về tài chính tài sản để phát triển Trường theo từng thời kỳ trình Hiệu trưởng phê duyệt.

- Tổ chức quản lý kế hoạch công tác tài chính của các đơn vị trong Trường.

- Làm đầu mối xây dựng kế hoạch tài chính hàng năm, kế hoạch ngắn hạn, trung hạn và dài hạn.

- Làm đầu mối xây dựng kế hoạch chi tiêu nội bộ, giám sát việc thực hiện chi tiêu nội bộ của trường theo đúng quy định của Nhà nước và phân cấp của Đại học Huế.

- Xây dựng phương án tự chủ tài chính của Trường.

b. Công tác tài chính

- Quản lý, tổng hợp, kiểm tra, giám sát đảm bảo tất cả các khoản thu, chi theo quy định; hướng dẫn, kiểm soát các tổ chức, đơn vị về các khoản chi, kiểm tra xét duyệt hồ sơ quyết toán kinh phí khoán chi hoạt động.

- Tổ chức công tác kế toán của Trường theo quy định của pháp luật.

- Làm đầu mối xây dựng các quy định về quản lý tài chính, tài sản của Nhà trường; Tổ chức thực hiện công khai tài chính, tài sản theo quy định của pháp luật; phối kết hợp với các phòng chức năng nghiên cứu đề xuất mức chi học bổng học tập trình Hiệu trưởng phê duyệt.

- Phối hợp với các đơn vị chức năng quản lý, kiểm tra, giám sát quy trình, thủ tục… ký hợp đồng, ứng vốn, nghiệm thu, thanh lý hợp đồng và thanh quyết toán các dự án đầy đủ, kịp thời, đúng pháp luật.

- Thực hiện công khai tài chính theo quy định của pháp luật.

- Phối hợp với các bộ phận chức năng, cơ quan có thẩm quyền thực hiện công tác kiểm tra tài chính kế toán của Trường theo quy định của pháp luật.

- Quản lý tài sản về giá trị, phối hợp với các đơn vị thực hiện công tác quản lý về mua sắm, sử dụng và thanh lý tài sản theo quy định.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

Cơ cấu tổ chức