GIẢI THƯỞNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ DÀNH CHO SINH VIÊN CẤP QUỐC GIA NĂM 2021
Giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho sinh viên trong cơ sở giáo dục đại học là Giải thưởng quan trọng của sinh viên đang theo học tại các cơ sở giáo dục đại học. Hàng năm, cơ sở giáo dục đại học tổ chức và trao Giải thưởng cấp cơ sở. Các đề tài đoạt giải cao được hội đồng khoa học cấp cơ sở đánh giá, chọn lựa và gửi tham dự vòng chung kết trong phạm vi toàn quốc do Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì tổ chức.