Chọn Mã lệ phí Tên lệ phí Tiền
000 Lệ phí xét duyệt hồ sơ 1000000
002 Lệ phí dự thi (Diện bình thường) 4564646 120000
003 Lệ phí dự thi (Diện miễn thi ngoại ngữ) 230000
001 Lệ phí dự thi (Diện bình thường) 1200210