Từ ngày
 
đến ngày
Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm
Ngày Giờ
Thứ tư 27-09-2023 09:00

*Họp nghiệm thu cơ sở đề tài cấp Đại học Huế của chủ nhiệm PGS.TS.Đoàn Đức Lương

Theo Quyết định số 812/QĐ-ĐHL ngày 14/9/2023 của Hiệu trưởng

Phòng Hội thảo Nhà A1

Thứ năm 28-09-2023 18:00

* Công đoàn Trường Đại học Luật tổ chức Chương trình “Trung thu cho em”.

- Đại biểu theo giấy mời;

- Ban Chấp hành Công đoàn Trường;

- Các cháu là con của cán bộ, viên chức, lao động đang công tác tại trường.

Hội trường B Nhà đa năng

Thứ sáu 29-09-2023 08:00

*ĐHH:Hội nghị Kick-off Chương trình Ươm tạo nhằm thương mại hóa sản phẩm khoa học và công nghệ

* Trường Đại học Luật:

- PGS.TS. Nguyễn Duy Phương, Phó Hiệu trưởng;

- Trưởng phòng KHCN-HTQT; 

- Chuyên viên liên quan.

Hội trường Đại học Huế, 03 Lê Lợi

08:30

* Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm Phó Trưởng khoa Luật Dân sự, nhiệm kỳ 2020-2025

- Tổ công tác;

- Theo công văn số 154/ĐHL-TCHC ngày 25/9/2023 của Hiệu trưởng.

Phòng Hội thảo Nhà A1