* Số hiệu bằng TN hoặc Họ tên hoặc Ngày/Tháng/Năm sinh (dd/mm/yy, ví dụ: 17/09/1990) ( Không được để trống!)