DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH LUẬT VÀ LUẬT KINH TẾ, HÌNH THỨC ĐÀO TẠO CHÍNH QUY (THÁNG 9 NĂM 2022)
DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH LUẬT VÀ LUẬT KINH TẾ, HÌNH THỨC ĐÀO TẠO CHÍNH QUY (THÁNG 9 NĂM 2022)
DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH LUẬT, LUẬT KINH TẾ K42 ĐỢT 2 (THÁNG 8 NĂM 2022) KHÓA 2018 - 2022.
DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH LUẬT, LUẬT KINH TẾ K42 ĐỢT 2 (THÁNG 8 NĂM 2022) KHÓA 2018 - 2022.
DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH LUẬT K42 ĐỢT 1 (THÁNG 6 NĂM 2022) KHÓA 2018 - 2022
DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH LUẬT VÀ LUẬT KINH TẾ K42 ĐỢT 1 (THÁNG 6 NĂM 2022) KHÓA 2018 - 2022
DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH LUẬT KINH TẾ K42 ĐỢT 1 (THÁNG 6 NĂM 2022) KHÓA 2018 - 2022
DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH LUẬT KINH TẾ K42 ĐỢT 1 (THÁNG 6 NĂM 2022) KHÓA 2018 - 2022
QUYẾT ĐỊNH TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CHÍNH QUY ĐẠI HỌC LUẬT THÁNG 03 NĂM 2022.
QUYẾT ĐỊNH TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CHÍNH QUY ĐẠI HỌC LUẬT THÁNG 03 NĂM 2022.
Quyết định tốt nghiệp đại học chính quy Đại học Luật tháng 01 năm 2022.
Trường Đại học Luật công bố danh sách sinh viên tốt nghiệp đại học ngành Luật- ngành Luật kinh tế hệ chính quy (Quyết định số 04/QĐ-ĐHL ngày 04/01/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Luật.Mọi thông tin liên hệ: Phòng Công tác sinh viên Trường Đại học Luật - Đường Võ Văn Kiệt, phường An Tây, thành phố Huế.ĐT: 0234.3946995 - Fax:0234.3935299 - E-mail: phongctsv@hul.edu.vn