Quyết định về việc cấp học bổng cho sinh viên đạt kết quả cao trong đợt xét tuyển đại học hệ chính quy vào Trường Đại học Luật, Đại học Huế năm 2023
Quyết định về việc cấp học bổng cho sinh viên đạt kết quả cao trong đợt xét tuyển đại học hệ chính quy vào Trường Đại học Luật, Đại học Huế năm 2023
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CẤP HỌC BỔNG VÀ HỖ TRỢ KINH PHÍ MUA PHƯƠNG TIỆN, ĐỒ DÙNG HỌC TẬP HỌC KỲ II NĂM HỌC 2022-2023 CHO SINH VIÊN LÀ NGƯỜI KHUYẾT TẬT
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CẤP HỌC BỔNG VÀ HỖ TRỢ KINH PHÍ MUA PHƯƠNG TIỆN, ĐỒ DÙNG HỌC TẬP HỌC KỲ II NĂM HỌC 2022-2023 CHO SINH VIÊN LÀ NGƯỜI KHUYẾT TẬT
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CẤP HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP HỌC KỲ II NĂM HỌC 2022-2023
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CẤP HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP HỌC KỲ II NĂM HỌC 2022-2023
Quyết định cấp học bổng cho sinh viên đạt kết quả cao trong đợt xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2022
Quyết định cấp học bổng cho sinh viên đạt kết quả cao trong đợt xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2022
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CẤP HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022-2023 CHO SINH VIÊN KHOÁ K43, K44, K45
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CẤP HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022-2023 CHO SINH VIÊN KHOÁ K43, K44, K45
Quyết định về việc cấp học bổng và hỗ trợ kinh phí mua phương tiện, đồ dùng học tập năm học 2022-2023 cho sinh viên là người khuyết tật
Quyết định về việc cấp học bổng và hỗ trợ kinh phí mua phương tiện, đồ dùng học tập năm học 2022-2023 cho sinh viên là người khuyết tật
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CẤP HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP HỌC KỲ II NĂM HỌC 2021-2022.
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CẤP HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP HỌC KỲ II NĂM HỌC 2021-2022.
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP CHO SINH VIÊN KỲ II NĂM HỌC 2021-2022
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP CHO SINH VIÊN KỲ II NĂM HỌC 2021-2022
Quyết định về việc trợ cấp xã hội cho sinh viên kỳ II năm học 2021-2022
Quyết định về việc trợ cấp xã hội cho sinh viên kỳ II năm học 2021-2022