DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH LUẬT : LỚP LUẬT_VLVH_K2017_QUẢNG TRỊ (TRUNG TÂM GDTX) (2017-2021)
DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH LUẬT : LỚP LUẬT_VLVH_K2017_QUẢNG TRỊ (TRUNG TÂM GDTX) (2017-2021)
DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC LỚP LUẬT K2018 BÌNH ĐỊNH KHÓA 2018 - 2022
DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC LỚP LUẬT K2018 BÌNH ĐỊNH KHÓA 2018 - 2022
DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC LỚP LUẬT K2017 QUẢNG TRỊ KHÓA 2017 - 2021
DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC LỚP LUẬT K2017 QUẢNG TRỊ KHÓA 2017 - 2021
DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC LỚP LUẬT K2017 HUẾ KHÓA 2017 - 2021
Trường Đại học Luật công bố danh sách sinh viên tốt nghiệp đại học ngành Luật - Lớp Luật K.2017 Huế (2017 - 2021) hệ vừa làm vừa học (Quyết định số 416/QĐ-ĐHL ngày 08/07/2022 của Hiệu Trưởng trường Đại học Luật). Mọi thông tin liên hệ: Phòng Công tác sinh viên Trường Đại học Luật, Đường Võ Văn Kiệt, phường An Tây, thành phố Huế.ĐT: 0234.3946995 - Fax: 0234.3935299 - E-mail: phongctsv@hul.edu.vn
Danh sách sinh viên tốt nghiệp đại học Lớp Luật K2016 Bình Định Khóa 2016 - 2020
Trường Đại học Luật công bố danh sách sinh viên tốt nghiệp đại học Lớp Luật K.2016 (khóa 2016 - 2020 hệ vừa làm vừa học do Trường Đại học Luật, Đại học Huế liên kết đào tạo tại TTGDTX Bình Định (Quyết định số 283/QĐ-ĐHL ngày 14/08/2020 của Hiệu Trưởng Trường Đại học Luật).Mọi thông tin liên hệ: Phòng Công tác sinh viên Trường Đại học Luật - Đường Võ Văn Kiệt, phường An Tây, thành phố Huế. ĐT: 0234.3946995 - Fax: 0234.3935299 - E-mail: phongctsv@hul.edu.vn
Danh sách sinh viên tốt nghiệp đại học Lớp Luật K2016 An Giang Khóa 2016 - 2020
Trường Đại học Luật công bố danh sách sinh viên tốt nghiệp đại học Lớp Luật K.2016 An Giang khóa 2016-2020 (Quyết định số 284/QĐ-ĐHL ngày 14/08/2020 của Hiệu Trưởng Trường Đại học Luật).Mọi thông tin liên hệ: Phòng Công tác sinh viên Trường Đại học Luật - Đường Võ Văn Kiệt, phường An Tây, thành phố Huế. ĐT: 054.3946995 - Fax: 054.3935299 - E-mail: phongctsv@hul.edu.vn
Danh sách sinh viên tốt nghiệp đại học ngành Luật Lớp Luật K26 Huế Khóa 2016 - 2020
Trường Đại học Luật công bố danh sách sinh viên tốt nghiệp đại học ngành Luật - Lớp Luật K.26 Huế (2016 - 2020) hệ vừa làm vừa học (Quyết định số 282/QĐ-ĐHL ngày 14/08/2020 của Hiệu Trưởng trường Đại học Luật). Mọi thông tin liên hệ: Phòng Công tác sinh viên Trường Đại học Luật, Đường Võ Văn Kiệt, phường An Tây, thành phố Huế.ĐT: 0234.3946995 - Fax: 0234.3935299 - E-mail: phongctsv@hul.edu.vn
Danh sách sinh viên tốt nghiệp đại học ngành Luật Lớp Luật K25 Huế Khóa 2015 - 2019
Trường Đại học Luật công bố danh sách sinh viên tốt nghiệp đại học ngành Luật - Lớp Luật K.25 Huế (2015 - 2019) hệ vừa làm vừa học (Quyết định số 580/QĐ-ĐHL ngày 28/11/2019 của Hiệu Trưởng trường Đại học Luật). Mọi thông tin liên hệ: Phòng Công tác sinh viên Trường Đại học Luật, Đường Võ Văn Kiệt, phường An Tây, thành phố Huế.ĐT: 0234.3946995 - Fax: 0234.3935299 - E-mail: phongctsv@hul.edu.vn
Danh sách sinh viên tốt nghiệp đại học Lớp Luật K2015 Quảng Ngãi (CĐQN) Khóa 2015 - 2019 (Đợt 1)
Trường Đại học Luật công bố danh sách sinh viên tốt nghiệp đại học Lớp Luật K.2015 Quảng Ngãi (khóa 2015 - 2019) hệ vừa làm vừa học do Trường Đại học Luật - Đại học Huế liên kết đào tạo tại Trường Cao đẳng Quảng Ngãi (Quyết định số 579/QĐ-ĐHL ngày 28/11/2019 của Hiệu Trưởng Trường Đại học Luật).Mọi thông tin liên hệ: Phòng Công tác sinh viên Trường Đại học Luật - Đường Võ Văn Kiệt, phường An Tây, thành phố Huế. ĐT: 0234.3946995 - Fax: 0234.3935299 - E-mail: phongctsv@hul.edu.vn
Danh sách sinh viên tốt nghiệp đại học Lớp Luật K2015 Quảng Ngãi (TTGDTX) Khóa 2015 - 2019
Trường Đại học Luật công bố danh sách sinh viên tốt nghiệp đại học Lớp Luật K.2015 Quảng Ngãi (khóa 2015 - 2019) hệ vừa làm vừa học do Trường Đại học Luật - Đại học Huế liên kết đào tạo tại Trung tâm DN- GDTX&HN tỉnh Quảng Ngãi (Quyết định số 781/QĐ-ĐHL ngày 28/11/2019 của Hiệu Trưởng Trường Đại học Luật).Mọi thông tin liên hệ: Phòng Công tác sinh viên Trường Đại học Luật - Đường Võ Văn Kiệt, phường An Tây, thành phố Huế. ĐT: 0234.3946995 - Fax: 0234.3935299 - E-mail: phongctsv@hul.edu.vn