Thông tư Chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học
Thông tư Chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học
Quyết định điều chỉnh nội dung đánh giá và công nhận kết quả học tập chương trình môn học giáo dục thể chất thuộc các chương trình đào tạo trình độ đại học, cao đẳng tại Đại học Huế
Quyết định điều chỉnh nội dung đánh giá và công nhận kết quả học tập chương trình môn học giáo dục thể chất thuộc các chương trình đào tạo trình độ đại học, cao đẳng tại Đại học Huế
Chuẩn đầu ra năng lực ngoại ngữ không chuyên cho sinh viên hệ chính quy tại Đại học Huế
Chuẩn đầu ra năng lực ngoại ngữ không chuyên cho sinh viên hệ chính quy tại Đại học Huế
Chương trình môn học Giáo dục thể chất thuộc các chương trình đào tạo trình độ đại học, cao đẳng tại Đại học Huế
Chương trình môn học Giáo dục thể chất thuộc các chương trình đào tạo trình độ đại học, cao đẳng tại Đại học Huế
Thông tư quy định về chương trình môn học Giáo dục thể chất thuộc các chương trình đào tạo trình độ đại học
Thông tư quy định về chương trình môn học Giáo dục thể chất thuộc các chương trình đào tạo trình độ đại học
Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam
Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam