- Đơn xin xét tốt nghiệp : 1. Đơn xin xét tốt nghiệp

- Đơn xin cấp giấy tốt nghiệp tạm thời: /upload/M%E1%BA%ABu_%C4%91%C6%A1n_xin_c%E1%BA%A5p_GCN_t%E1%BB%91t_nghi%E1%BB%87p_t%E1%BA%A1m_th%E1%BB%9Di%20(2024).docx

- Mẫu bảo vệ khoá luận: /upload/mau_bao_ve_khoa_luan_2013.doc

- Danh mục vùng cao và xa: /upload/danh_muc_vung_cao_va_xa_135%20(1).doc

- Danh mục xã biên giới: /upload/xa_bien_gioi_bien%20(1).doc

-QĐ tieu chi xet tham quan: /upload/qd_tieu_chi_xet_tham_quan.doc

- Học bổng cs cử tuyển: /upload/ttlt23_hoc_bong_cs_cu_tuyen%20(1).docx

- Mẫu giấy giới thiệu: /upload/mau_ggt_sv%20(1).doc

- Đơn đăng ký làm khoá luận tốt nghiệp: /upload/don_dang_ky_lam_kltn%20(2).docx

- Tập hợp các mẫu xác nhận sinh viên: /upload/tap_hop_mau_sv_%20(2).doc

- QĐ xã hải đảo:/upload/qd_xa_hai_dao%20(1).doc