DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH LUẬT K42 ĐỢT 1 (THÁNG 6 NĂM 2022) KHÓA 2018 - 2022
DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH LUẬT VÀ LUẬT KINH TẾ K42 ĐỢT 1 (THÁNG 6 NĂM 2022) KHÓA 2018 - 2022
DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH LUẬT KINH TẾ K42 ĐỢT 1 (THÁNG 6 NĂM 2022) KHÓA 2018 - 2022
DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH LUẬT KINH TẾ K42 ĐỢT 1 (THÁNG 6 NĂM 2022) KHÓA 2018 - 2022
QUYẾT ĐỊNH TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CHÍNH QUY ĐẠI HỌC LUẬT THÁNG 03 NĂM 2022.
QUYẾT ĐỊNH TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CHÍNH QUY ĐẠI HỌC LUẬT THÁNG 03 NĂM 2022.
Quyết định tốt nghiệp đại học chính quy Đại học Luật tháng 01 năm 2022.
Trường Đại học Luật công bố danh sách sinh viên tốt nghiệp đại học ngành Luật- ngành Luật kinh tế hệ chính quy (Quyết định số 04/QĐ-ĐHL ngày 04/01/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Luật.Mọi thông tin liên hệ: Phòng Công tác sinh viên Trường Đại học Luật - Đường Võ Văn Kiệt, phường An Tây, thành phố Huế.ĐT: 0234.3946995 - Fax:0234.3935299 - E-mail: phongctsv@hul.edu.vn
Danh sách sinh viên tốt nghiệp Đại học ngành Luật và Luật Kinh tế K40 đợt tháng 03/ 2021( khóa 2016 - 2020)
Trường Đại học Luật công bố danh sách sinh viên tốt nghiệp đại học ngành Luật và Luật Kinh tế K40 đợt tháng 03/2021 (khóa 2016 - 2020) hệ chính quy (Quyết định số 176/QĐ-ĐHL ngày 06/04/2021của Hiệu trưởng Trường Đại học Luật).Mọi thông tin liên hệ: Phòng Công tác sinh viên Trường Đại học Luật - Đường Võ Văn Kiệt, phường An Tây, thành phố Huế.ĐT: 0234.3946995 - Fax:0234.3935299 - E-mail: phongctsv@hul.edu.vn
Danh sách sinh viên tốt nghiệp Đại học ngành Luật và Luật Kinh tế K40 đợt 5 (tháng 12 năm 2020) khóa 2016 - 2020
Trường Đại học Luật công bố danh sách sinh viên tốt nghiệp đại học ngành Luật và Luật Kinh tế K40 đợt 5 tháng 12 năm 2020 (khóa 2016 - 2020) hệ chính quy (Quyết định số 656/QĐ-ĐHL ngày 17/12/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Luật).Mọi thông tin liên hệ: Phòng Công tác sinh viên Trường Đại học Luật - Đường Võ Văn Kiệt, phường An Tây, thành phố Huế.ĐT: 0234.3946995 - Fax:0234.3935299 - E-mail: phongctsv@hul.edu.vn