DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH LUẬT VÀ NGÀNH LUẬT KINH TẾ K42 (THÁNG 01 NĂM 2024) KHÓA 2018 - 2022
DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH LUẬT VÀ NGÀNH LUẬT KINH TẾ K42 (THÁNG 01 NĂM 2024) KHÓA 2018 - 2022
DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH LUẬT VÀ NGÀNH LUẬT KINH TẾ K43 ĐỢT 6 (THÁNG 01 NĂM 2024) KHÓA 2019 - 2023
DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH LUẬT VÀ NGÀNH LUẬT KINH TẾ K43 ĐỢT 6 (THÁNG 01 NĂM 2024) KHÓA 2019 - 2023
DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH LUẬT VÀ NGÀNH LUẬT KINH TẾ K43 ĐỢT 5 (THÁNG 12 NĂM 2023) KHÓA 2019 - 2023
DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH LUẬT VÀ NGÀNH LUẬT KINH TẾ K43 ĐỢT 5 (THÁNG 12 NĂM 2023) KHÓA 2019 - 2023
DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH LUẬT VÀ LUẬT KINH TẾ, HÌNH THỨC ĐÀO TẠO CHÍNH QUY ĐỢT THÁNG 08 NĂM 2023
DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH LUẬT VÀ LUẬT KINH TẾ, HÌNH THỨC ĐÀO TẠO CHÍNH QUY ĐỢT THÁNG 08 NĂM 2023
DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH LUẬT, LUẬT KINH TẾ K43 ĐỢT 2 (THÁNG 8 NĂM 2023) KHÓA 2019 - 2023
DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH LUẬT, LUẬT KINH TẾ K43 ĐỢT 2 (THÁNG 8 NĂM 2023) KHÓA 2019 - 2023
DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH LUẬT VÀ LUẬT KINH TẾ, HÌNH THỨC ĐÀO TẠO CHÍNH QUY ĐỢT THÁNG 05 NĂM 2023
DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH LUẬT VÀ LUẬT KINH TẾ, HÌNH THỨC ĐÀO TẠO CHÍNH QUY ĐỢT THÁNG 05 NĂM 2023
DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH LUẬT KINH TẾ K43 ĐỢT 1 (THÁNG 5 NĂM 2023) KHÓA 2019 - 2023
Trường Đại học Luật công bố danh sách sinh viên tốt nghiệp đại học ngành Luật Kinh tế K43 (khóa 2019 - 2023) hệ chính quy (Quyết định số 380/QĐ-ĐHL ngày 22/05/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Luật).Mọi thông tin liên hệ: Phòng Công tác sinh viên Trường Đại học Luật - Đường Võ Văn Kiệt, phường An Tây, thành phố Huế.ĐT: 0234.3946995 - Fax:0234.3935299 - E-mail: phongctsv@hul.edu.vn
DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH LUẬT K43 ĐỢT 1 (THÁNG 5 NĂM 2023) KHÓA 2019 - 2023
Trường Đại học Luật công bố danh sách sinh viên tốt nghiệp đại học ngành Luật K43 (khóa 2019 - 2023) hệ chính quy (Quyết định số 379/QĐ-ĐHL ngày 22/05/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Luật).Mọi thông tin liên hệ: Phòng Công tác sinh viên Trường Đại học Luật - Đường Võ Văn Kiệt, phường An Tây, thành phố Huế.ĐT: 0234.3946995 - Fax:0234.3935299 - E-mail: phongctsv@hul.edu.vn
DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH LUẬT VÀ LUẬT KINH TẾ, HÌNH THỨC ĐÀO TẠO CHÍNH QUY (NGÀY 30 THÁNG 12 NĂM 2022)
DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH LUẬT VÀ LUẬT KINH TẾ, HÌNH THỨC ĐÀO TẠO CHÍNH QUY (NGÀY 30 THÁNG 12 NĂM 2022)
DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH LUẬT VÀ LUẬT KINH TẾ, HÌNH THỨC ĐÀO TẠO CHÍNH QUY (THÁNG 12 NĂM 2022)
DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH LUẬT VÀ LUẬT KINH TẾ, HÌNH THỨC ĐÀO TẠO CHÍNH QUY (THÁNG 12 NĂM 2022)