Giáo trình luật hôn nhân và gia đình Việt Nam
Hoàng Thị Hải Yến - Đoàn Đức Lương (Đồng chủ biên) Năm 2024
Giáo trình luật thương mại - Phần 2
Cao Đình Lành - Nguyễn Thanh Tùng (Năm 2024)    
Giáo trình luật thương mại - Phần 1
Cao Đình Lành - Nguyễn Thanh Tùng (Năm 2023)
Giáo trình tội phạm học
Hà Lệ Thủy - Nguyễn Thị Bình (Đồng chủ biên) - Năm 2023