Tạp chí Tòa án nhân dân
(cập nhật đến tháng 06/2023)
Tạp chí Quản lý Nhà nước
(cập nhật đến tháng 05/2023)
Tạp chí Cộng sản
(cập nhật đến tháng 06/2023)
Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp
(cập nhật đến tháng 06/2023)
Tạp chí Luật sư Việt Nam
(cập nhật đến tháng 12/2022)
Tạp chí Kiểm sát
(cập nhật đến tháng 08/2023)
Tạp chí Khoa học
(cập nhật đến tháng 10/2021)