Chứng cứ trong tố tụng dân sự Việt Nam
TS. Nguyễn Thị Thúy Hằng - Năm 2024
Textbook commercial law 1
Đồng Thị Huyền Nga (Chủ biên) - Trần Thị Nhật Anh - Nguyễn Duy Thanh Năm 2024
Marriage and family law in Vietnam - A Coursebook
Hoàng Thảo Anh - Hoàng Thị Hải Yến (Năm 2024)
Textbook on Criminology
Lê Thị Khánh Linh (Năm 2024)
Pháp luật bình đẳng giới ở Việt Nam
TS. Hoàng Thị Hải Yến (Chủ biên) - Năm 2024
Giáo trình luật hôn nhân và gia đình Việt Nam
Hoàng Thị Hải Yến - Đoàn Đức Lương (Đồng chủ biên) Năm 2024