Cơ sở dữ liệu điện tử ScienceDirect, ProQuest Central
Để tăng cường nguồn học liệu truy cập trực tuyến, Thư viện Trường Đại học Luật đã đăng ký sử dụng cơ sở dữ liệu điện tử ScienceDirect, ProQuest Central và CSDL công bố Khoa học và Công nghệ Việt Nam dành cho cán bộ, giảng viên và người học trong toàn trường . Cơ sở dữ liệu ScienceDirect, ProQuest Central  là CSDL toàn văn đa ngành lớn nhất trên thế giới hiện nay cung cấp truy cập tới hơn 45 CSDL đầy đủ và bao trùm 175 chủ đề của NXB ProQuest với đa dạng tài liệu. CSDL công bố Khoa học và Công nghệ Việt Nam cung cấp kho dữ liệu điện  tử gồm khoảng 300 tạp chí và ấn phẩm định kỳ, 186/236 tạp chí tính điểm, hàng trăm tài liệu hội nghị hội thảo hằng năm.