Đề cương chi tiết các học phần ngành Luật Kinh tế (2017)
Trường Đại học Luật, Đại học Huế công khai thông tin về đề cương chi tiết học phần trong khung chương trình đào tạo Ngành Luật kinh tế
Đề cương chi tiết các học phần ngành Luật (2017)
Trường Đại học Luật, Đại học Huế thông tin Đề cương chi tiết các học phần ngành Luật (2017)
Đề cương chi tiết các học phần ngành Luật Kinh tế (2011)
Đề cương chi tiết các học phần ngành Luật Kinh tế (2011)
Đề cương chi tiết các học phần ngành Luật học (2013)
Đề cương chi tiết các học phần ngành Luật học (2013)