Giới thiệu

Thông tin đơn vị

Tầng 3, Nhà A1 - Trường Đại học Luật, Đại học Huế

Đường Võ Văn Kiệt, Phường An Tây, TP Huế

ĐT: +84 234 3946.996

E-mail: phongdt@hul.edu.vn

Giới thiệu chung về Phòng đào tạo

Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Đào tạo

Chức năng

 1. Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác đào tạo bao gồm: Xây dựng mục tiêu, chương trình, kế hoạch và quy mô đào tạo;
 2. Tổ chức và quản lý hoạt động đào tạo theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Huế và quy định của nhà trường.

Nhiệm vụ

 1. Phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, đề xuất phương hướng phát triển của Trường về mục tiêu đào tạo, các hệ đào tạo, cơ cấu ngành nghề, quy mô và phương thức đào tạo;
 2. Xây dựng dự kiến kế hoạch và chỉ tiêu tuyển sinh đại học các hệ đào tạo, sau đại học
 3. Đầu mối xây dựng kế hoạch phát triển các ngành đào tạo, các chương trình đào tạo đại học mới;
 4. Đầu mối tư vấn cho Hiệu trưởng thành lập hội đồng thẩm định, ban hành chương trình đào tạo hệ chính quy và chương trình đào tạo khác;
 5. Xây dựng các văn bản triển khai thực hiện các quy chế, quy định liên quan đến công tác đào tạo;
 6. Lập kế hoạch giảng dạy, học tập và khóa luận tốt nghiệp;
 7. Kiểm tra, theo dõi, đôn đốc và thực hiện kế hoạch đào tạo ở các Khoa; Trung tâm
 8. Lập thời khoá biểu, bố trí phòng học, xác nhận việc thực hiện kế hoạch giảng dạy của giảng viên;
 9.  Quản lý phôi bằng và cấp phát văn bằng cho hệ đào tạo hàng năm theo quy định và  theo dõi việc cấp phát văn bằng;
 10. Quản lý kết quả học tập và xác nhận kết quả học tập, trả lời yêu cầu cơ quan, tổ chức về kết quả học tập, văn bằng tốt nghiệp của các sinh viên hệ đào tạo đại học;
 11. Đầu mối tổ chức tổng kết công tác đào tạo;
 12. Tham mưu cho Hiệu trưởng ban hành các quyết định liên quan đến quá trình đào tạo;
 13. Phối hợp với các đơn vị liên quan xác nhận giờ giảng để thanh toán cho giảng viên;
 14. Phối hợp với Phòng Kế hoạch – Tài chính xây dựng và quản lý các hợp đồng đào tạo, hợp đồng giảng dạy liên kết với các cơ sở đào tạo khác;
 15. Phối hợp cùng các đơn vị xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai cho sinh viên học tập học phần giáo dục quốc phòng, giáo dục thể chất;
 16. Thống kê báo cáo định kỳ hoặc đột xuất các nội dung liên quan đến công tác đào tạo theo yêu cầu của các cấp có thẩm quyền;
 17. Lưu trữ, quản lý hồ sơ, tài liệu đúng quy định thuộc các lĩnh vực phụ trách;
 18. Thực hiện các nhiệm vụ phát sinh khác liên quan đến công tác đào tạo.

 

Cơ cấu tổ chức