Tải file đính kèm:

thong-bao-cac-moc-thoi-gian-tuyen-sinh-va-nhap-hoc-khoa-45-v2.docx

thong-bao-cac-moc-thoi-gian-tuyen-sinh-va-nhap-hoc-khoa-45_xet-diem-thi.docx