Tải file đính kèm:

CTĐT ngành Luật Kinh tế năm 2021 (Áp dụng đối với Khóa tuyển sinh từ năm 2022): Xem chi tiết Tại đây

CTĐT ngành Luật năm 2021 (Áp dụng đối với Khóa tuyển sinh từ năm 2022): Xem chi tiết Tại đây

CTĐT ngành LKT năm 2019 (Áp dụng đối với Khóa tuyển sinh từ năm 2020): ctdt-2019-luat-kt.pdf

CTĐT ngành Luật năm 2019 (Áp dụng đối với Khóa tuyển sinh từ năm 2020): ctdt-2019-nganh-luat.pdf