THƯ MỜI VIẾT BÀI THAM DỰ HỘI THẢO KHOA HỌC KHOA LUẬT KINH TẾ "HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT KINH TẾ Ở VIỆT NAM DƯỚI TÁC ĐỘNG CỦA TRÍ TUỆ NHÂN TẠO (AI)"
Thực hiện kế hoạch Khoa học và Công nghệ năm học 2022 – 2023 của Khoa Luật Kinh tế đồng thời tạo diễn đàn để các nhà khoa học, giảng viên, chuyên gia pháp lý, đại diện các doanh nghiệp, cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức, cá nhân trao đổi, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn liên quan đến các vấn đề hoàn thiện pháp luật kinh tế ở Việt Nam hiện nay, Khoa Luật Kinh tế chủ trì tiến hành tổ chức Hội thảo cấp Khoa với chủ đề: “Hoàn thiện pháp luật kinh tế ở Việt Nam dưới tác động của AI”
THƯ MỜI THAM DỰ HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP KHOA VỚI CHỦ ĐỀ “HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT KINH TẾ Ở VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH THỰC THI CÁC HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO THẾ HỆ MỚI"
Nhằm tạo diễn đàn để các nhà khoa học, giảng viên, chuyên gia pháp lý, đại diện các doanh nghiệp, cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức, cá nhân trao đổi, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn liên quan đến các vấn đề hoàn thiện pháp luật kinh tế ở Việt Nam hiện nay, Khoa Luật Kinh tế chủ trì tiến hành tổ chức Hội thảo cấp Khoa với chủ đề “Hoàn thiện pháp luật kinh tế ở Việt Nam trong bối cảnh thực thi các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới”
THƯ MỜI VIẾT BÀI THAM DỰ HỘI THẢO KHOA HỌC KHOA LUẬT KINH TẾ "HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT KINH TẾ Ở VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH THỰC THI CÁC HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO THẾ HỆ MỚI"
Thực hiện kế hoạch Khoa học và Công nghệ năm học 2021 – 2022 của Khoa Luật Kinh tế đồng thời tạo diễn đàn để các nhà khoa học, giảng viên, chuyên gia pháp lý, đại diện các doanh nghiệp, cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức, cá nhân trao đổi, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn liên quan đến các vấn đề hoàn thiện pháp luật kinh tế ở Việt Nam hiện nay, Khoa Luật Kinh tế chủ trì tiến hành tổ chức Hội thảo cấp Khoa với chủ đề: “Hoàn thiện pháp luật kinh tế ở Việt Nam trong bối cảnh thực thi các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới”.
KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP KHOA VỚI CHỦ ĐỀ "HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ THUẾ VÀ THANH TOÁN ĐIỆN TỬ TRONG THỜI KỲ CÔNG NGHIỆP 4.0"
Nhằm tạo diễn đàn để các nhà khoa học, giảng viên, chuyên gia pháp lý, chuyên gia về thuế và doanh nghiệp trao đổi, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm liên quan đến lĩnh vực pháp luật về thuế và thanh toán điện tử, Khoa luật kinh tế tổ chức Hội thảo cấp Khoa với chủ đề “Hoàn thiện pháp luật về thuế và thanh toán điện tử trong thời kỳ công nghiệp 4.0”.