CUỘC THI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN KHOA LUẬT KINH TẾ LẦN THỨ II
Thực hiện kế hoạch Khoa học và Công nghệ năm 2023 - 2024 của Trường Đại học Luật, Đại học Huế, Khoa Luật Kinh tế tiến hành tổ chức cuộc thi nghiên cứu khoa học sinh viên lần thứ II với chủ đề: "KỸ NĂNG TƯ DUY PHẢN BIỆN VÀ KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH CHO SINH VIÊN LUẬT ĐÁP ỨNG CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO".
KHOA LUẬT KINH TẾ TỔ CHỨC HỘI THẢO KHOA HỌC VỚI CHỦ ĐỀ: "PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP TRONG VÀ SAU ĐẠI DỊCH COVID-19" VÀ HỘI NGHỊ KHOA HỌC NGHIÊN CỨU SINH KHOA LUẬT KINH TẾ
Vào lúc 8h00 Ngày 3/1/2024 tại Phòng học thông minh, Tầng 5, nhà A1 Trường Đại học Luật, Đại học Huế. Khoa Luật Kinh Tế chủ trì tiến hành tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Pháp luật Việt Nam về hỗ trợ doanh nghiệp trong và sau đại dịch Covid-19”.
KHOA LUẬT KINH TẾ TỔ CHỨC HỘI THẢO KHOA HỌC SINH VIÊN VỚI CHỦ ĐỀ “KỸ NĂNG TƯ VẤN PHÁP LUẬT THUẾ VÀ NGHIỆP VỤ PHÁP CHẾ TRONG NGÂN HÀNG”
Vào lúc 14h ngày 13/12/2023, tại Hội trường B trường Đại học Luật, Đại học Huế, Khoa Luật Kinh tế đã tổ chức Hội thảo khoa học sinh viên với chủ đề: “Kỹ năng tư vấn pháp luật thuế và nghiệp vụ pháp chế trong ngân hàng”, nhằm giúp sinh viên tiếp cận và hiểu rõ hơn các nghiệp vụ liên quan đến nghề Thuế và Ngân hàng, đồng thời trau dồi cho sinh viên các kiến thức, kỹ năng mềm để giúp các em vận dụng hiệu quả trong quá trình học tập.
KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC SINH VIÊN VỚI CHỦ ĐỀ “PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA”
Thực hiện kế hoạch Khoa học và Công nghệ năm 2021 - 2022 của Khoa Luật Kinh tế, Trường Đại học luật, Đại học Huế, đồng thời nhằm thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trong lĩnh vực pháp luật ở Việt Nam hiện nay, Khoa luật Kinh tế tổ chức Hội thảo Khoa học sinh viên với chủ đề: "Pháp luật Việt Nam về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa”.
THƯ MỜI VIẾT BÀI THAM DỰ HỘI THẢO KHOA HỌC SINH VIÊN KHOA LUẬT KINH TẾ "PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA"
Thực hiện kế hoạch Khoa học và Công nghệ năm 2022 - 2023 của Khoa luật Kinh tế, Trường Đại học luật, Đại học Huế, đồng thời nhằm thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trong lĩnh vực pháp luật ở Việt Nam hiện nay, Khoa luật Kinh tế tổ chức Hội thảo Khoa học sinh viên với chủ đề: "Pháp luật Việt Nam về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa”.
KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC DÀNH CHO NGƯỜI HỌC NĂM 2021 "PHÁP LUẬT QUỐC TẾ VÀ CÁC MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA LIÊN HỢP QUỐC"
KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC DÀNH CHO NGƯỜI HỌC NĂM 2021 "PHÁP LUẬT QUỐC TẾ VÀ CÁC MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA LIÊN HỢP QUỐC"