HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP KHOA VỚI CHỦ ĐỀ XÂY DỰNG NGUỒN HỌC LIỆU MỞ ĐỐI VỚI VIỆC DẠY VÀ HỌC HỌC PHẦN LỊCH SỬ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT
Vào ngày 10/01/2023, Tại phòng Hội thảo A1 trường Đại học Luật, Đại học Huế, Khoa luật Hành chính đã tổ chức Hội thảo khoa học cấp Khoa với chủ đề "Xây dựng nguồn học liệu mở đối với việc dạy và học học phần Lịch sử nhà nước và pháp luật"
NGHIỆM THU CẤP CƠ SỞ ĐỀ TÀI CẤP BỘ VỚI ĐỀ TÀI "TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA DOANH NGHIỆP: LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN TẠI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP Ở MIỀN TRUNG VIỆT NAM"
Ngày 03/8/2022, tại phòng Công nghệ thông tin tầng 4 Nhà A, Trường Đại học Trường Đại học Luật, Đại học Huế đã tổ chức Hội đồng nghiệp thu cấp cơ sở Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, với tên đề tài: “TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA DOANH NGHIỆP: LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN TẠI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP Ở MIỀN TRUNG VIỆT NAM” do TS. Lê Thị Nga làm chủ nhiệm Đề tài.
Hội thảo khoa học "Khuôn khổ pháp luật và công tác phòng, chống buôn bán trái phép động vật hoang dã tại Việt Nam"
Ngày 30/3/2022, Trường Đại học Luật, Đại học Huế phối hợp với Tổ chức Wildlife Conservation Society (WCS) tổ chức Hội thảo khoa học "Khuôn khổ pháp luật và công tác phòng, chống buôn bán trái phép động vật hoang dã tại Việt Nam".
HỘI THẢO KHOA HỌC “LUẬT TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH – NHỮNG VƯỚNG MẮC VÀ HOÀN THIỆN”
HỘI THẢO KHOA HỌC “LUẬT TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH – NHỮNG VƯỚNG MẮC VÀ HOÀN THIỆN” Vào lúc 14h00 ngày 30/12/2021, Khoa luật Hành chính đã tổ chức thành công Hội thảo khoa học với chủ đề “Luật tố tụng Hành chính – những vướng mắc và hoàn thiện”.
KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC “LUẬT TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH – NHỮNG VƯỚNG MẮC VÀ HOÀN THIỆN”
KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC “LUẬT TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH – NHỮNG VƯỚNG MẮC VÀ HOÀN THIỆN”
HỘI THẢO “TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA DOANH NGHIỆP TỪ GÓC NHÌN PHÁP LÝ: LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN
Hội thảo khoa học với chủ đề “Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp từ góc nhìn pháp lý: Lý luận và thực tiễn” đã thành công tốt đẹp vào ngày 18/12 vừa qua. Do tình hình dịch diễn biến phức tạp ở nhiều địa phương, Hội thảo được tổ chức dưới 02 hình thức: trực tiếp tại Trường Đại học Luật, Đại học Huế và kết nối trực tuyến với các chuyên gia từ các tổ chức, đơn vị nghiên cứu trên toàn quốc.