Giới thiệu

Thông tin đơn vị

Tầng 3, Nhà E - Trường Đại học Luật, Đại học Huế

Đường Võ Văn Kiệt, Phường An Tây, TP Huế

E-mail: Thanhtra@hul.edu.vn

Giới thiệu chung về Tổ Thanh Tra Giáo Dục

Chức năng hoạt động:

Hoạt động thanh tra của Trường Đại học Luật, Đại học Huế là hoạt động thanh tra nội bộ, có chức năng tham mưu, giúp Hiệu trưởng phát hiện sơ hở (hoặc sai sót) trong cơ chế quản lý của nhà trường để kiến nghị biện pháp khắc phục; phòng ngừa, phát hiện hành vi vi phạm pháp luật, nội quy, quy chế; giúp đơn vị, tổ chức, cá nhân trong nhà trường thực hiện chính sách, pháp luật về giáo dục và chính sách, pháp luật liên quan; giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trong phạm vi, chức năng, nhiệm vụ của nhà trường theo quy định của pháp luật.

Nội dung hoạt động:

1. Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về giáo dục đại học.

2. Thanh tra việc thực hiện pháp luật liên quan đến tổ chức, hoạt động của các đơn vị, tổ chức và cá nhân thuộc Trường Đại học Luật, Đại học Huế.

3. Thanh tra việc thực hiện mục tiêu, kế hoạch, chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục; quy chế chuyên môn, quy chế thi cử, cấp phát văn bằng, chứng chỉ; việc thực hiện các quy định về giáo trình, bài giảng; việc quản lý tài chính, tài sản; hoạt động khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế; công tác tổ chức cán bộ; việc thực hiện các quy định về điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục của trường.

4. Thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong nhà trường theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

5. Thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng trong lĩnh vực giáo dục theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

Cơ cấu tổ chức

PGS.TS. ĐOÀN ĐỨC LƯƠNG

TỔ TRƯỞNG

PGS.TS. NGUYỄN DUY PHƯƠNG

PHÓ TỔ TRƯỞNG