Giới thiệu

Thông tin đơn vị

Tổ Công nghệ thông tin trường Đại học Luật, Đại học Huế được thành lập ngày 15/03/2021 theo quyết định số 136/QĐ-ĐHL của Hiệu trưởng. Quyết định này được căn cứ vào:

  • Căn cứ Đề án thành lập Tổ Công nghệ thông tin trực thuộc Trường và Nghị quyết của Hội đồng trường Trường Đại học Luật, Đại học Huế ngày 11 tháng 3 năm 2021,
  • Và nhu cầu phát triển của nhà trường trong giai đoạn ứng dụng Công nghệ thông tin trong mọi lĩnh vực hoạt động của nhà trường.

Địa chỉ: Tầng 4, Nhà A1

SĐT: 0798009660

Email: cntt@hul.edu.vn

 

Giới thiệu chung về Tổ Công Nghệ Thông Tin

Chức năng, nhiệm vụ của Tổ Công nghệ thông tin

1. Chức năng

Tham mưu và tổ chức, triển khai thực hiện quản lý toàn bộ hệ thống công nghệ thông tin (CNTT) thuộc nhà Trường.

bao gồm: Quản lý hệ thống mạng, hệ thống ứng dụng CNTT phục vụ hoạt động nghiên cứu, đào tạo và quản trị Trường.

Xây dựng định hướng, chiến lược và phát triển CNTT để ứng dụng cho toàn bộ hoạt động của Trường trong từng giai đoạn phát triển.

2. Nhiệm vụ

    - Hạ tầng kỹ thuật và thiết bị CNTT

Tư vấn xây dựng các điều kiện, tiêu chuẩn kỹ thuật khi đầu tư thiết bị liên quan đến CNTT.

Đảm bảo cơ sở hạ tầng về kỹ thuật CNTT cho các hoạt động chung của Trường. Quản lý và vận hành hệ thống máy chủ, hệ thống đường truyền và các thiết bị CNTT trong toàn Trường. - Tổ chức và quản lý dữ liệu của Trường theo sự phân công của Hiệu trưởng.

Thực hiện thu thập, lưu trữ xử lý và đảm bảo an toàn thông tin của Trường.

    - Website

Quản lý, duy trì hoạt động và phát triển cổng thông tin điện tử của Trường.

Phối hợp và hỗ trợ các đơn vị trong Trường quản trị và vận hành các trang thông tin điện tử của đơn vị.

Triển khai, quản lý và duy trì hoạt động các ứng dụng và dịch vụ trên nền tảng web (quản lý giáo dục, nguồn học luật, tạp chí pháp luật và thực tiễn,  HUL e-learning v.v…).

    - Email

Quản lý hệ thống email cán bộ của nhà Trường.

Quản lý hệ thống email người học của nhà Trường.

    - Phần mềm, cơ sở dữ liệu

Đề xuất, tổ chức xây dựng và phát triển các phần mềm, cơ sở dữ liệu.

Phối hợp và hỗ trợ các đơn vị trong Trường vận hành các phần mềm, khai thác cơ sở dữ liệu phục vụ hoạt động tại đơn vị. Đảm bảo an toàn cơ sở dữ liệu cho các phần mềm.

    - Phòng Truyền thông

Quản lý và sử dụng máy móc thiết bị để thực hiện các cuộc họp, hội thảo, bảo vệ luận văn tốt nghiệp và các sự kiện của nhà trường tổ chức bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến.

    - Hỗ trợ người sử dụng

Hỗ trợ kỹ thuật về CNTT cho các đơn vị trong trường.

Phối hợp với các đơn vị trong trường tổ chức các lớp tập huấn CNTT cho cán bộ, viên chức.

    - Công tác khác

Đề xuất, tổ chức thực hiện các kế hoạch chiến lược dài hạn, ngắn hạn về phát triển ứng dụng CNTT của trường.

Xây dựng và trình Hiệu trưởng ban hành các văn bản quy định và hướng dẫn tổ chức các hoạt động CNTT của trường.

Phối hợp với các đơn vị chức năng giúp nhà trường thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của Trường.

Cơ cấu tổ chức