Đánh giá nội bộ cấp Đại học Huế


Đảm bảo chất lượng giáo dục là hoạt động thường xuyên của các trường đại học. Do đó, Trường Đại học Luật, Đại học Huế từ trước và sau khi có Quyết định thành lập (tháng 3/2015) đến nay có những giải pháp chiến lược và giải pháp cụ thể để đảm bảo chất lượng giáo dục. Thực hiện theo chu trình kiểm định chất lượng giáo dục, Trường đã xây dựng báo cáo tự đánh giá chất lượng Trường giai đoạn 2013 đến 9/2017. Báo cáo tự đánh giá của Nhà trường đã được thẩm định bởi các chuyên gia theo Quyết định số 1126/QĐ-ĐHH ngày 10 tháng 10 năm 2017 của Giám đốc Đại học Huế. Trong hai ngày: 1 và 2 tháng 11 năm 2017, Đoàn tiến hành khảo sát chính thức tại Trường phục vụ cho việc đánh giá nội bộ cấp Đại học Huế.