Thông báo về việc truy cập sử dụng trang tài nguyên số miễn phí của Trường Đại học Luật

Thông báo về việc triển khai hệ thống trang tài nguyên số của Trường Đại học Luật, Đại học Huế tại địa chỉ: http://lib.hul.edu.vn .Cho phép người học có thể tải và xem các giáo trình, tài liệu điện tử do Nhà trường xuất bản.

Thông báo về việc truy cập CSDL pháp lý tiếng anh trực tuyến miễn phí

Để tăng cường nguồn học liệu truy cập trực tuyến, Trường Đại học Luật đã đăng ký sử dụng truy cập thử nghiệm miễn phí cơ sở dữ liệu điện tử Heinonline dành cho cán bộ, giảng viên và người học trong toàn trường

Thông tin đường dây nóng và lịch tiếp công dân Trường Đại học Luật

Thực hiện công văn số 150/ĐHH-TTPC, ngày 12/02/2020 của Giám đốc Đại học Huế về đăng tải thông tin công tác tiếp công dân và đường dây nóng trên trang thông tin điện tử,Trường Đại học Luật, Đại học Huế thông báo thời gian tiếp công dân và thông tin đường dây nóng như sau.

Thông báo về việc tiếp công dân định kỳ

Ngày 04/11/2019, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật, Đại học Huế ban hành Thông báo số 131/TB-ĐHL về việc tiếp công dân định kỳ.

Học viện chính trị KV II thông báo tuyển dụng cán bộ tháng 7/2019

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh thông báo chủ trương tuyển dụng viên chức của Học viện Chính trị khu vực II như sau: