SỔ TAY SINH VIÊN ĐIỆN TỬ 2020

SỔ TAY SINH VIÊN ĐIỆN TỬ

CÁC QUY ĐỊNH, QUY CHẾ VÀ HƯỚNG DẪN KÈM THEO FILE TẢI VỀ

***************************************************************************************************************

1. Quy chế ngoại trú của học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy...

(Ban hành kèm theo Thông tư số 27/2009/TT-BGDĐT ngày 19 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

2. Quy chế đánh giá điểm rèn luyện của sinh viên.................................................................................................................

(Ban hành kèm theo Thông tư số 16/2015/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 8 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

3. Quy chế Công tác sinh viên Đại học Huế hệ chính quy.....................................................................................................

 (Ban hành theo Quyết định số 909/QĐ-ĐHH ngày 03 tháng 8 năm 2017 của Giám đốc Đại học Huế)

4. Quy chế đào tạo đại học theo hệ thống tín chỉ...................................................................................................................

(Ban hành theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2007 và Thông tư sửa đổi bổ sung số 57/2012/TT-BGDĐT ngày 27/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

5. Quy định về dạy và học ngoại ngữ không chuyên cấp chứng chỉ trong các chương trình đào tạo chính quy trình độ đại học, cao đẳng tại Đại học Huế............................................................................................................................................

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1206/QĐ-ĐHH ngày 26 tháng 7 năm 2013 của Giám đốc Đại học Huế)

6. Hướng dẫn thực hiện chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập trong Đại học Huế từ năm học 2015 – 2016 đến năm học 2020 - 2021...........................................................................................................................................................

(Hướng dẫn số 464/HD-ĐHH ngày 22 tháng 4 năm 2017 của Giám đốc Đại học Huế)

7. Quy định mức thu học phí, miễn giảm học phí của Đại học Huế từ năm học 2016 - 2017 đến năm học 2020 - 2021..

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1072/QĐ-ĐHH ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Giám đốc Đại học Huế)

8. Quy định tổ chức quản lý đào tạo và công tác sinh viên của Trường Đại học Luật.......................................................

(Ban hành theo Quyết định số 295/QĐ-ĐHL ngày 10/12/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Luật, Đại học Huế)

9. Quy chế học vụ đào tạo theo hệ thống tín chỉ của Trường Đại học Luật.........................................................................

 (Ban hành kèm theo Quyết định số: 294/QĐ-ĐHL ngày 10 tháng 12 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Luật)

10. Quy trình sắp xếp thời khóa biểu và đăng ký học phần của sinh viên đào tạo theo hệ thống tín chỉ.........................

(Ban hành theo Quyết định của Hiệu trưởng Trường Đại học Luật, Đại học Huế)

11. Nội quy học đường..............................................................................................................................................................

(Ban hành kèm theo Quyết định số 70/QĐ-ĐHL ngày 05 tháng 5 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Luật)