Thể lệ gửi bài đăng tạp chí Pháp luật và thực tiễn

                                                                   

THỂ LỆ VIẾT VÀ GỬI BÀI ĐĂNG TẠP CHÍ PHÁP LUẬT VÀ THỰC TIỄN

 

1. Nội dung bài viết

1.1. Bài nhận đăng là các công trình nghiên cứu khoa học pháp lý có nội dung mới, công bố kết quả nghiên cứu về những vấn đề lý luận và thực tiễn thuộc lĩnh vực pháp luật

1.2. Bài viết gửi cho Tạp chí là tác phẩm chưa được công bố trên bất kỳ phương tiện nào trong nước và nước ngoài. Tác giả là chủ sở hữu quyền tác giả của bài viết và chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung được thể hiện trong bài viết của mình. Nội dung bài viết đảm bảo tuân thủ theo quy định của Luật báo chí và các quy định của pháp luật. 

2. Hình thức trình bày bài viết

2.1. Bài viết ghi rõ tên tác giả, địa chỉ làm việc (nếu có), chức danh khoa học, chức vụ, địa chỉ nhà, số điện thoại, hòm thư điện tử và số tài khoản cá nhân của tác giả để thuận tiện cho Tạp chí liên lạc khi trao đổi thông tin.

2.2. Bài viết cô đọng, đánh máy sạch sẽ, không dài quá 10 trang đánh máy, trong trường hợp đặc biệt, Ban biên tập sẽ xem xét riêng. Tác giả gửi bài viết cho Ban biên tập bao gồm 1 bản điện tử (bắt buộc) và 1 bản in (nếu có). Bài báo phải kèm theo các thông tin:

              + Tóm tắt bài báo/summary/abstract (bài báo được viết bằng tiếng Việt thì phải có tóm tắt bằng tiếng Anh);

              + Từ khóa của bài báo/keywords;

              + Tài liệu tham khảo/references.

2.3. Bài viết được soạn trên Microsoft Word, định dạng khổ giấy A4, lề trên và lề dưới 2 cm, lề phải và lề trái 2,5 cm, phông chữ Times New Roman, cở chữ 13, dãn dòng 1,5 lines, số trang ở giữa bên dưới.

2.4. Phần tài liệu tham khảo viết bằng tiếng của nước xuất bản tài liệu đó, không quá 10 tài liệu và được trình bày như sau:

- Xếp theo từng ngôn ngữ, tiếng Việt đầu tiên, rồi đến các ngôn ngữ khác (Anh, Nga…).

- Xếp tài liệu tham khảo theo thứ tự ABC

+ Tác giả người nước ngoài: xếp thứ tự ABC theo họ

+ Tác giả người Việt Nam: xếp thứ tự ABC theo tên

+ Tài liệu không có tác giả, coi tên cơ quan ban hành như tác giả và xếp theo chữ đầu của cơ quan đó (VD: Đảng Cộng sản Việt Nam xếp theo chữ Đ)

- Đánh số thứ tự liên tục cho toàn bộ tài liệu tham khảo mọi thứ tiếng

- Trật tự trình bày tài liệu tham khảo là sách:

STT, Tên tác giả (năm công bố), tên sách, nhà xuất bản, nơi xuất bản.

Mẫu: Võ Khánh Vinh (2002), Giáo trình Lý luận chung về nhà nước và pháp luật, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội.

- Trật tự trình bày tài liệu tham khảo là bài viết trong tạp chí hay sách:

Tên tác giả (năm công bố), tên bài viết, tên tạp chí, tập, số, các số trang đầu và cuối của bài viết

Mẫu:Võ Khánh Vinh (2012), Về Chiến lược phát triển Học viện Khoa học xã hội, Tạp chí Nhân lực Khoa học xã hội, số 1, tr. 5-17

- Đối với tài liệu online, ghi tên tác giả, tên bài, website  và đường link, ngày cập nhật.

3. Ban biên tập có quyền quyết định bài nào được đăng và không được đăng. Các bài không được đăng sẽ không gửi lại cho tác giả.

 

 

 

 

 

Các bài khác