Thông báo về việc đăng ký tham gia đề tài khoa học công nghệ cấp Tỉnh năm 2020 tại tỉnh Đắk Lắk (kèm theo mẫu đề xuất)

 

     Thực hiện Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND, ngày 27/03/2018 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk về Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp Tỉnh trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk; Theo Công văn số 20/TB-SKHCN ngày 12/2/2019 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk về việc đề xuất nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Tỉnh năm 2020. Hiệu trưởng thông báo đến các Khoa, Trung tâm về việc đề xuất nhiệm vụ và nhiệm vụ KH&CN cấp Tỉnh năm 2020 của tỉnh Đắk Lắk như sau:

1. Trưởng các đơn vị thông báo rộng rãi đến cán bộ của đơn vị mình biết để đề xuất các nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2020 của tỉnh Đắk Lắk. Định hướng đề xuất, đặt hàng theo nội dung Công văn số 20/TB-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk (đính kèm).

          2. Phiếu đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ của các tổ chức, cá nhân trực tiếp thực hiện theo (Phụ lục 1) hoặc tổ chức, cá nhân có nhu cầu đặt hàng Tỉnh nghiên cứu (Phụ lục 2) (đính kèm công văn 20/TB-SKHCN). Mục tiêu, nội dung định hướng nghiên cứu chi tiết được đăng tải trên Website: http://skhcn.daklak.gov.vn)

          3. Phiếu đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Tỉnh năm 2020 của tỉnh Đắk Lắk gửi về Phòng KHCN-MT-HTQT trước 17g00 ngày 30 tháng 03 năm 2019 (gồm bản giấy và bản điện tử) để Phòng tập hợp trình Ban giám hiệu ra Quyết định sơ tuyển để nộp về Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Đắk Lắk đúng hạn.

Xem chi tiết ở file đính kèm

* Lưu ý: Thông tin về công văn của sở Khoa học Công nghệ tỉnh Đắk Lắk và biểu mẫu hồ sơ đăng ký, đề xuất nhiệm vụ khoa học  xin vui lòng xem ở file đính kèm

Thông báo

Thông báo của sở KHCN tỉnh Đắk Lắk

Mẫu phiếu đề xuất

Các bài khác