Kế hoạch đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học các cấp năm 2018

Để chủ động thực hiện kế hoạch khoa học và công nghệ của Trường và đảm bảo chất lượng các hoạt động khoa học & công nghệ, Hiệu trưởng yêu cầu các Khoa, Trung tâm thông báo cho cán bộ giảng viên thuộc đơn vị mình đề xuất các nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) cấp Bộ, cấp Đại học Huế cho năm 2019 (đăng ký chính thức vào năm 2018), cấp Tỉnh (năm 2018) và cấp cơ sở (đề tài của cán bộ và sinh viên năm 2018); kế hoạch hội thảo, hội nghị cấp Khoa cho năm 2018 (tháng 1-12/2018)  như sau:

Xem thông tin chi tiết ở file đính kèm

Đính kèm:
Các bài khác

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

LIÊN KẾT WEBSITE