ĐẠI HỌC HUẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Huế, ngày 25 tháng 02 năm 2020
LỊCH CÔNG TÁC
Từ ngày 22/01/2020 đến ngày 06/02/2020
In Đóng
Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm
Ngày Giờ
Thứ bảy,
01/02/2020
09:00

* Trường Đại học Luật tổ chức gặp mặt chúc mừng năm mới đối với toàn thể cán bộ viên chức và lao động hợp đồng của Trường nhân dịp đầu Xuân.

Toàn thể cán bộ viên chức và lao động hợp đồng

Hội trường B Trường Đại học Luật
Thứ hai,
03/02/2020
07:30

* ĐHH: Dâng hoa tại Bảo tàng Hồ Chí Minh

PGS.TS. Đoàn Đức Lương, Bí thư Đảng ủy

Bảo tàng Hồ Chí Minh tỉnh Thừa Thiên Huế, số 07 Lê Lợi
Thứ ba,
04/02/2020
14:00

* Mở thầu: Gói thầu xây dựng Nhà đa năng Trường Đại học Luật

Đơn vị Tư vấn lập hồ sơ yêu cầu, phân tích đánh giá HSDT và các đơn vị tham gia đấu thầu.

Phòng họp Nhà A1Trường Đại học Luật
Thứ tư,
05/02/2020
09:30

* ĐHH: Tập huấn về công tác phòng, chống dịch virus Corona

* Trường Đại học Luật:

- PGS.TS. Đoàn Đức Lương, Hiệu trưởng – Thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch virus Corona theo Quyết định số 111/QĐ-ĐHH ngày 30/01/2020;

- PGS.TS. Nguyễn Duy Phương, Phó Hiệu trưởng;

- Trưởng các phòng: TCHC, KHCN-MT-HTQT, CTSV, Đào tạo;

- Cán bộ phụ trách y tế.

Hội trường ĐHH, số 03 Lê Lợi
HIỆU TRƯỞNGĐOÀN ĐỨC LƯƠNG
PHÒNG TỔ CHỨC – HÀNH CHÍNH