Từ ngày đến ngày
Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm
Ngày Giờ
Thứ hai,
10/05/2021
09:00

* ĐHH:Họp Hội đồng tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2021 (Họp trực tuyến tại địa chỉ: https://meet.google.com/pbv-otsv-fqj)

PGS.TS.Nguyễn Duy Phương, Phó Hiệu trưởng

https://meet.google.com/pbv-otsv-fqj
Thứ ba,
11/05/2021
15:00

* Họp Hội đồng nghiệm thu cổng thông tin pháp lý điện tử với công ty Luật Công Khánh (nguoiluathoc.vn)

Theo Quyết định số 684/QĐ-ĐHL ngày 24/12/2020 của Hiệu trưởng

Phòng Hội thảo Nhà A1
Thứ năm,
13/05/2021
08:30

* Họp Hội đồng xét duyệt Thuyết minh đề tài KH&CN cấp Trường có các học phần đào tạo bằng tiếng Anh thực hiện năm 2021.

Theo Quyết định số 221/QĐ-ĐHL ngày 07 tháng 5 năm  2021 của Hiệu trưởng

Phòng Hội thảo Nhà A1
10:00

* Họp Hội đồng thông qua đề cương Giáo trình Luật hình sự phần các tội phạm cụ thể, Chủ biên: TS. Hà Lệ Thuỷ (Hình thức họp: Online)

Theo Quyết định số 188/QĐ-ĐHL-KHCN ngày 12 tháng 4 năm 2021 của Hiệu trưởng

Phòng Hội thảo Nhà A1