Bảng tổng hợp kế hoạch đào tạo (danh mục học phần) năm học 2017-2018 các Khóa 38, 39, 40 và 41

Để tạo điều kiện cho sinh viên các Khóa chính quy 38, 39, 40 và 41 có thể theo dõi kế hoạch đào tạo trong năm học 2017-2018, nhằm có kế hoạch sắp xếp việc đăng ký học vượt, học lại và học cải thiện, Phòng Đào tạo thông báo đến sinh viên Bảng tổng hợp kế hoạch đào tạo năm học 2017-2018.

Chi tiết kế hoạch, sinh viên xem trong tập tin đính kèm tương ứng với từng học kỳ.

1. Học kỳ 1, năm học 2017-2018: Bảng tổng hợp KHĐT học kỳ 1

2. Học kỳ 2, năm học 2017-2018: Bảng tổng hợp KHĐT học kỳ 2

Các bài khác