Bảng tổng hợp kế hoạch đào tạo (danh mục học phần) năm học 2016-2017 các Khóa 37, 38, 39 và 40

Để tạo điều kiện cho sinh viên các Khóa chính quy 37, 38, 39 và 40 có thể theo dõi kế hoạch đào tạo trong năm học 2016-2017, nhằm có kế hoạch sắp xếp việc học lại và học cải thiện, Phòng Đào tạo thông báo đến sinh viên Bảng tổng hợp kế hoạch đào tạo năm học 2016-2017.

Chi tiết kế hoạch, sinh viên xem trong tập tin đính kèm tương ứng với từng học kỳ.

1. Học kỳ 1, năm học 2016-2017: Bảng tổng hợp KHĐT học kỳ 1

2. Học kỳ 2, năm học 2016-2017: Bảng tổng hợp KHĐT học kỳ 2

 

Các bài khác