Bảng tổng hợp kế hoạch đào tạo (danh mục học phần) năm học 2015-2016 các Khóa 36, 37, 38 và 39

Để tạo điều kiện cho sinh viên các Khóa chính quy 36, 37, 38 và 39 có thể theo dõi kế hoạch đào tạo trong năm học 2015-2016, nhằm có kế hoạch sắp xếp việc đăng ký học lại và học cải thiện, Phòng Đào tạo thông báo đến sinh viên Bảng tổng hợp kế hoạch đào tạo năm học 2015-2016.

* Chi tiết kế hoạch, sinh viên xem trong tập tin đính kèm:  Bảng tổng hợp KHĐT năm học 2015-2016

 

Các bài khác