Thông báo về việc học tập Giáo dục Quốc phòng năm học 2018 - 2019

Trường thông báo về kế hoạch học tập Giáo dục Quốc phòng của sinh viên các lớp Luật và Luật Kinh tế Khóa 41, hình thức đào tạo chính quy, chi tiết sinh viên xem tập tin đính kèm:

https://drive.google.com/file/d/1C0WJ6eZEcT_pkn1Ut5NXi405QM1sAJgK/view?usp=sharing

Các bài khác