Thông báo về việc đăng ký học cải thiện, học lại trực tuyến các học phần đào tạo theo hệ thống tín chỉ trong Học kỳ 3 (học kỳ hè), năm học 2019-2020

Trường Đại học Luật thông báo đến toàn thể sinh viên các lớp chính quy về việc đăng ký mở lớp học lại, học cải thiện trong Học kỳ 3, năm học 2019-2020 như sau:

Hệ thống sẽ bắt đầu mở đăng ký từ 0h00' ngày 18/6/2020

Điều kiện đăng ký học lại, học cải thiện

- Sinh viên có học phần bị điểm F phải đăng ký học lại.

- Sinh viên có học phần bị điểm D, D+ được đăng ký học cải thiện.

- Mỗi sinh viên được đăng ký không quá 06 tín chỉ.

- Dự kiến số lượng đăng ký tối thiểu để mở lớp: 15 sinh viên/lớp học phần.

* Lưu ý: sẽ không giới hạn số lần đăng ký và quy định học kỳ tiếp theo khi học cải thiện một học phần.

- Thời gian đăng ký học lại, học cải thiện tính từ thời điểm ra thông báo này cho đến hết ngày 13/07/2020.

Các bài khác