Thông báo về việc đăng ký các học phần tự chọn Khóa 42 và Khóa 39, năm học 2018-2019

Nhà trường thông báo đến sinh viên các lớp Khóa 39 (năm 4) và Khóa 42 (năm 1) kế hoạch đăng ký các học phần tự chọn trong năm học 2018-2019. Chi tiết thông báo và thời hạn đăng ký, sinh viên xem trong tập tin đính kèm tương ứng với từng Khóa học.

1. Khóa 42: Thông báo đăng ký học phần tự chọn K42

* Lưu ý: Khóa 42 sẽ bắt đầu nhận danh sách đăng ký từ ngày 04/09/2018 đến hết ngày 07/09/2018 và nộp lại trong thời hạn từ ngày 10/09 đến 11/09/2018. Riêng với lớp Luật K42K sẽ bắt đầu nhận danh sách đăng ký tự chọn theo thông báo đã đăng.

 

2. Khóa 39: Thông báo đăng ký học phần tự chọn K39

 

 

Các bài khác