Thông báo về việc đăng ký các học phần tự chọn của Khóa 40 và Khóa 43 trong học kỳ 1, năm học 2019-2020

Nhà trường thông báo đến sinh viên các lớp chính quy Khóa 40 (năm 4) và Khóa 43 (năm 1) về kế hoạch đăng ký các học phần tự chọn trong Học kỳ 1, năm học 2019-2020 như sau:

- Đối với Khóa 40 (năm 4): thời gian bắt đầu nhận danh sách đăng ký từ ngày 28/08/2019. Chi tiết về thời hạn nộp lại danh sách đăng ký và các quy định về phân lớp, sinh viên xem trong thông báo kèm theo.

- Đối với Khóa 43 (năm 1): thời gian bắt đầu nhận danh sách đăng ký từ ngày 03/09/2019. Chi tiết về thời hạn nộp lại danh sách đăng ký và các quy định về phân lớp, sinh viên xem trong thông báo kèm theo.

Sinh viên các Khóa 40 và 43 sẽ nhận danh sách đăng ký tự chọn tại Phòng Đào tạo, tầng 3 nhà A1. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ cô Nguyễn Thị Kim Loan, điện thoại: 0234.3946.996.

 

Các bài khác