Thông báo về việc cho nghỉ học ngày tổ chức Hội nghị công chức, viên chức năm 2019

Phòng Đào tạo thông báo về việc cho nghỉ học ngày tổ chức Hội nghị CC, VC năm 2019, chi tiết sinh viên xem tập tin đính kèm:

https://drive.google.com/file/d/1y7UpTBLE9WIgYPdq1gtz6bljyLA8cgRj/view?usp=sharing

Các bài khác