Thông báo thu học phí học kỳ 1 năm học 2017-2018 các Khóa chính quy và học phí học lại, học cải thiện

Nhà trường thông báo đến tất cả sinh viên Khóa 38, 39 và 40 về việc thu học phí trong học kỳ 1 năm học 2017-2018 và thu học phí học lại, học cải thiện. Chi tiết thông báo sinh viên xem trong tập tin đính kèm tương ứng.

1. Thông báo thu học phí chính quy: Thông báo học phí chính quy

2. Thông báo thu học phí học lại/học cải thiện: Thông báo học phí học lại/học cải thiện

Các bài khác

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

LIÊN KẾT WEBSITE